Pedagogičtí inovátoři

Text: Markéta Majerová

Alexander Sutherland Neill

Tento britský učitel je znám díky svému konceptu svobodné školy Summerhill. V ní ponechává žákům absolutní volnost volby v oblasti toho, co a zda vůbec se chtějí učit. Věří, že bez zásahu dospělých každé dítě postupně objeví svůj potenciál. Děti si v rámci školy ale nemohou dělat jen to, co chtějí. Chod školy je řízen shromážděním všech studentů a pedagogů, které dává společenství pravidla. Tyto jeho myšlenky stály u zrodu hnutí svobodných škol.

 

Maria Montessori

Montessori byla mimořádnou ženou v mnoha ohledech. Byla první ženou v Itálii, která se stala doktorkou medicíny. Tuto profesi však postupně opustila a začala se věnovat pedagogice. Věřila, že úkolem dospělých je pomoct dítěti v tom, aby postupně zvládalo úkoly samo. K tomu má sloužit připravené prostředí, které respektuje aktuální vývojové potřeby dítěte. Učení Marie Montessori je stále rozvíjeno jejími následovníky po celém světě.

 

Jean Piaget

Člověk mnoha zájmů, studoval biologii, psychologii i pedagogiku. Zajímalo ho, jakým způsobem si dítě vytváří své pojetí světa, a přichází s tezí, že dostane-li se k dítěti nějaká informace, nerozumí jí hned. Musí si nejprve tuto informaci zařadit do vlastního kontextu. Informace tedy nepřicházejí zvenčí, ale jsou konstruovány zevnitř. Právě tato myšlenka stála u zrodu tzv. konstruktivistické pedagogiky, která vychází z předpokladu, že není možné studenty učit pouhým drilem. Studenti sami musí učivo promýšlet a pracovat s ním.

 

Jerome Seymour Bruner

Tento americký psycholog a pedagog ve svých pracích zdůrazňoval roli učitele ve vzdělávacím procesu. Učitel má dětem prostřednictvím nabízených úkolů pomoci, aby dosáhly vyšších úrovní poznání. Formuloval tzv. spirálové učení, které spočívá v tom, že se dítě k určitým problémům vždy cyklicky vrací, ale pokaždé na vyšší a vyšší úrovni.

 

Rudolf Steiner

Steiner byl filozof, pedagog a zastánce esoterických nauk. Je považován za zakladatele waldorfských škol, které vycházejí z jeho učení o antroposofii, tedy nauky o tom, že člověk má svůj původ v duchovním světě a již za života se má s tímto světem spojit. Cílem škol ale není záměrně  vychovávat antroposofy, toto učení se má spíše prolínat celou školou. Výuka má být zaměřena na rozvoj svobodných individualit schopných kriticky myslet a s rozvinutým sociálním vnímáním. Snaží se tak o celkový rozvoj osobnosti dítěte. Velký důraz je kladen na umělecký projev.

John Dewey

Dewey byl americký pedagog, psycholog a filozof. Ve svém pedagogickém učení kladl velký důraz na to, aby dítě bylo v centru pozornosti pedagoga. Ten mu má umožnit aktivně pracovat a získávat životní zkušenosti. To se má pokud možno dít prostřednictvím zkušeností dítěte. Učitel tedy nemá předávat systematicky uspořádané vědomosti, ale vycházet z motivace a zájmu dítěte o řešení problémů okolního světa. Dewey je považován za jednoho z nejvýznamnějších pedagogů vůbec a jeho učení ovlivnilo celou řadu reformních pedagogických směrů 20. století.

 

Howard Gardner

Tento profesor psychologie na Harvardově univerzitě je znám především svojí teorií mnohočetné inteligence, kterou nahlodal zažité představy o tom, co tento pojem znamená. Kromě klasické inteligence podle Gardnera existují ještě inteligence jazyková, prostorová, tělesně-pohybová, hudební, interpersonální a intrapersonální. Všechny z těchto inteligencí jsou v naší společnosti potřebné a je důležité, abychom se na jejich rozvoj v procesu vzdělávání také zaměřovali.

 

Wolfgang Klafki

Tento německý pedagog se zabýval problematikou, jak má být vybíráno učivo. Dospěl k závěru, že učivo má mít podobu kategoriální, čímž myslel, že má být reprezentativní. Má dovést studenta k podstatnému nebo obecnému, ale prostřednictvím konkrétních, pečlivě vybraných, příkladů. Zároveň zdůrazňoval, že student by měl učivo chápat jako významné pro svůj život. Cílem tedy není poskytnout studentům kvantitativní úplnost, ale vybrat určité okruhy, které reprezentují exemplární příklady. Student nemá být zahlcen detaily, ale má se seznámit s těžištěm problému.

 

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Close
Close