Školy budoucnosti: zapojte do výuky technologie a výtvarnou výchovu

Text: Eliška Sovová

Jak si s tím umějí poradit na Sardinii aneb jedno téma a nekonečné množství způsobů jeho realizace.

Město Iglesias, ostrov Sardinie, rok 2013. Místní škola Liceo Scientifico and Artistico (http://www.liceoasproni.it/) je vybavena interaktivními tabulemi, tablety a připojením k internetu a jejich digitální třída je jednou ze šesti tříd na Sardinii zapojených do ministerského projektu CL@assi2.0.  V rámci digitální třídy mají žáci zapůjčeny notebooky, které, až dostudují, budou vracet škole. Cílem projektu je experimentování s nejnovějšími informačními a komunikačními technologiemi a metodickou podporou. Podívejme se, jak to celé může fungovat.

Digitální třídy podporují samostatnost

Základem projektu je využití potenciálu webu 2.0, kde žáci nejen sledují, co vytvořili druzí, ale sami vytváří obsah. Pro třídu je založena virtuální třída na internetu, kde jsou sdíleny všechny metodické materiály, studenti sem ukládají domácí úkoly, které učitel komentuje, vkládají videa, odkazy, diskutují a dokonce píší testy. Jednotlivá témata výuky se skládají z tzv. interaktivních modulů s širokým přesahem do různých školou vyučovaných předmětů.

Příkladem interaktivní výuky s využitím ICT (informační a komunikační technologie) je modul antické Řecko. Jde o multidiciplinární kurz zahrnující historii, italskou literaturu, umění a anglický jazyk. Studenti si přečtou část knihy The Shield of Talos od Valeria Massima Manfrediho a provedou analýzu románu. K dispozici dostanou video o řeckých bozích a video o Spartě. Dále scénář a dějovou linii k filmu 300: Bitva u Thermopyl a komiksové knihy, kde chybí dialogy a studenti je mají doplnit. Cílem je poznat antické Řecko z různých pohledů, zjistit si co nejvíce informací o probírané látce a v rámci hodiny diskutovat.

Dalším příkladem modulu je systém solární soustavy. Žáci dostanou pdf, kam mají vyplnit různé údaje o planetách, které si sami najdou v doporučených zdrojích. Za domácí úkol sestaví online model sluneční soustavy a zahrají si znalostní hru. Cílem je žáky přimět, aby si fakta našli sami. Studenti z každého modulu vypracovávají závěrečné zprávy, které mohou být formou prezentace, ať už v mateřském, nebo anglickém jazyce, formou natočeného videa, blogu či tématu na školní wikipedii. Vše je nahráváno do virtuální třídy založené na internetu, okomentováno učitelem a zpřístupněno ostatním.

Výsledkem je, dle slov učitele a vedoucího projektu, intenzivnější zapojení žáků do výuky, spolupráce v týmech, příprava a prezentace vlastních projektů, propojení látky napříč předměty a diskuze v hodinách. Díky zapůjčení notebooků všem žákům ve třídě mají žáci stejné podmínky.

Výtvarná výchova podporující fyziku? Proč ne …

Jak zaujmout žáky bez použití technologií prostřednictvím kreativity bylo patrné ve výtvarné výchově. Ve výtvarných hodinách se žáci učí hledat souvislost mezi vyučovanými předměty prostřednictvím „ruční práce“. Využívají metody brain-stormingu, učí se řešit problémy, fungovat v týmech a přijímat zodpovědnost. Učitel žákům ukazuje příklady a s vysvětlením musí přijít sami. Závěry si pak mnohem lépe pamatují a dokážou je dát do souvislostí napříč předměty.

Pro přiblížení historie a literatury žáci v rámci výtvarné výchovy vyrobili papyrus či historické deníky ženy a muže ze 17. století. Cílem bylo se co nejvíce přiblížit reálné podobě, což vyžadovalo nastudování předlohy a získání historického kontextu. Pomocí kelímků vymodelovali buňky či oko hmyzu a vysvětlili si z hlediska biologie jejich fungování. Pomocí dřeva, či z kovu, zhotovili sluneční hodiny a s žáky je umístili na vhodném prostoru v zahradě školy a sledovali, jak fungují. Tím si žáci uvědomili pohyb Země okolo Slunce. Pomocí dřívek a provázků vyrobili rekonstrukci mostů, staveb či lodí a probrali zákonitosti fyziky. Na výrobě listu si ukázali, proč je evolučně výhodné plošné rozšíření a jak funguje žilnatina.

Co z toho všeho vyplývá?

Zapojení informačních a komunikačních technologií do výuky, stejně tak jako kreativní využití výtvarné výchovy, vede k intenzivnějšímu zapojení žáka a efektivnějšímu zapamatování si probírané látky. Obojím učitelé podporují týmovou spolupráci, zodpovědnost žáků, vyvolávají diskuzi. Informace jsou dány do souvislostí a dochází k propojení jednotlivých předmětů. Oba dva styly vyučování jsou hodnoceny školou kladně a hodlají v nich i nadále pokračovat.  

Více informací o vlivu technologií na výuku a vzdělání žáků, jaké jsou názory rodičů a učitelů na interaktivní výuku naleznete v článku Speak Up mluví stále hlasitěji o digitální izolaci škol na adrese: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/17061/.


Jsem rodič

Na internetu naleznete nepřeberné množství aplikací, které mohou být zábavné a zároveň vaše děti vzdělávat. Skvělá je například aplikace Sky Map, která slouží k na rozpoznávání souhvězdí na noční obloze.  Zajímavé aktivity na rozvoj dovedností nabízí zdarma web Druhanoha.cz. To, že i počítačové hry mohou děti vzdělávat, si ověříte na Jakouhru.cz. Rozvíjet své děti můžete i v přírodě, např. se můžete zapojit do geocachingu nebo využít her na cesty jako je Pecka, které vám nabídnou tipy na hravé úkoly, které děti cestou plní a tím se nevědomky formou hry vzdělávají.

Jsem učitel

Proč do výuky zapojit informační a komunikační technologie? Protože děti jsou tzv. „native inhabitants“, přirozenými obyvateli technologického světa. Už v předškolním věku spousta dětí naučí hrát hry, pracovat s myší či s tabletem, vyhledávat na internetu. Interaktivita ve výuce pokrývá všechny učební styly, které žáci mohou preferovat (auditivní, vizuální a kinestetický). Na základě znalosti preference žáků ve třídě, můžete vhodně zvolenými prostředky zefektivnit jejich učení, žáci dosáhnou lepších výsledků a budou si probranou látku lépe pamatovat. Více o učebních stylech na www.scio.cz/tus.  

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button