Tipy a doporučení pro rozvoj silných stránek u dětí

Každé dítě má své silné stránky. Rozvíjejme v dětech jejich přednosti. Tím je přivedeme k úspěchu a spokojenosti spíše než drilováním toho, co jim nejde.

Anička je drobná dívka, která vypadá tak na devět let, ačkoli je jí jedenáct. Moc si nevěří, má tendenci věci dopředu vzdávat s tím, že je neumí. Není průbojná ani pilná, nejraději by se jen starala o zvířátka. Naproti tomu Martin je průbojný až moc. Typický hyperaktivní kluk, který chvíli neposedí, musí mít poslední slovo, je těžké ho udržet při jakékoli aktivitě a vše pohotově převrátí v žert, za což si alespoň jednou týdně vykoleduje ve škole poznámku.

Připadají Vám tyto děti jako talentované? Jako úspěšné? Pravděpodobně Vás spíše napadají obavy, zda Aničku nepřeválcují průbojnější spolužáci a zda se prosadí, když nechce zkoušet nové věci. No a Martin? Ten se může zdát jako problémový kluk, třídní šašek. Přitom oba mají své silné stránky, které, jsou-li využity, jim pomáhají získat úspěch a uznání druhých. Anička i Martin strávili v létě týden na ScioCampu – vzdělávácím táboře pro děti pořádaném společností Scio. Anička byla vždy žádaná ke skupinové práci, protože stejně jako ráda pečuje o zvířátka, dokáže pečovat o své kamarády a svěřený úkol. Připravila a zařídila, co bylo potřeba a dokázala ostatní uklidnit, aby se nehádali. Martin, se svými bláznivými nápady, dokázal nacházet neobvyklá řešení problémů, uměl motivovat a zmobilizovat ostatní k akci a vždy udržel dobrou náladu. Aniččinou silnou stránkou je to, že je taková ochranitelka a parťačka, Martinovou pak bavičství, lídrovství a tvořivost. Když jsme oba nechali jednat v souladu s jejich silnými stránkami, dosáhli úspěchu, věci se jim dařily a mnoho se naučili. Jakmile bychom ale po nich chtěli opak, nedopadlo by to dobře. Pokud by se měla Anička prosazovat a veřejně vystupovat, setkali bychom se s fňukáním a činnosti by z nedostatku sebedůvěry vzdala. Pokud by měl Martin zůstat v klidu a dělat jen to, co mu řekneme, zlobil by, rušil ostatní a nenaučil by se skoro nic.

Příklad Aničky a Martina ukazuje, že pokud necháme děti jednat v souladu s jejich silnými stránkami, najdou si svou cestu k úspěchu i místo v týmu a mají větší chuť se učit a dozvídat nové věci, protože tak mohou činit cestou, která je jim přirozená.

Co jsou silné stránky?

Z pohledu pozitivní psychologie má nějakou silnou stránku každý z nás. Není dítěte ani dospělého bez silných stránek, jen je někdy obtížné je poznat, protože jsou odlišné od toho, co si běžně představujeme pod slovem talent (rozumové, hudební, sportovní či výtvarné nadání). Silnou stránkou člověka může být to, že je empatický a dokáže porozumět a pomoci druhým, nebo to, že je vytrvalý a odvážný.

Bohužel ve školách i ve společnosti se většinou zaměřujeme nikoli na rozvoj našich předností, ale na odstranění kazů a vad. Má dítě jedničku z češtiny a trojku z matematiky? Musí zapracovat na matematice! Co na tom, že pokud by se věnovalo češtině a rozvoji svých verbálních dovedností, mohlo by být skvělým spisovatelem, který rozhodně nebude potřebovat umět vypočítat logaritmickou rovnici. Výsledkem přístupu zaměřeného na nápravu slabostí je masa dětí a dospělých, kteří umí „všechno“ průměrně. Neznají své silné stránky a v dospělosti často dělají práci, která je nebaví, protože není v souladu s jejich přirozeností.

Silná stránka je dovednost, vlastnost nebo rys osobnosti, který napomáhá nejen úspěšnému fungování v pracovní oblasti a v mezilidských vztazích, ale také efektivnímu zvládání stresu, řešení náročných životních událostí a dosahování vytčených cílů. Jeho využívání přispívá k vyšší životní spokojenosti.

Jaké jsou silné stránky?

Existuje řada teorií silných stránek vycházejících např. z typu inteligence (dle Gardenera např. jazyková, logicko-matematická, vizuálně-prostorová, pohybová, hudební, interpersonální a intrapersonální) nebo z osobnostních typologií.

Společnost Scio definovala pro svůj Test silných stránek takové silné stránky, které lze použít pro děti od deseti let tak, aby jejich smysl pochopily i samotné děti a dokázaly je dále rozvíjet. Silné stránky jsou rozděleny do pěti superschopností: kapitán (organizátor, kapitán, lídr), parťák (bavič, parťák, ochránce), nadšenec (hračička, nadšenec, sportovec), objevitel (vědec, objevitel, dobrodruh), tvořivec (textař, tvořivec, umělec). Tyto kategorie silných stránek jsou snadno pochopitelné i pro děti a mohou tak dětem, rodičům i pedagogům sloužit jako vodítko při hledání silných stránek dítěte.

Jak silné stránky poznat

 • Umožněte dítěti, aby si samo stanovovalo své cíle – pomozte mu zformulovat konkrétní cíle, které jsou přiměřeně obtížné. Poskytujte mu podporu při jejich dosahování. Děti intuitivně volí takové cíle a činnosti, které odpovídají jejich silným stránkám. Nechte dítě, ať si samo vybere např. kroužky.
 • Požádejte dítě, ať připraví odpolední program pro celou rodinu. Pravděpodobně vybere činnosti, které odpovídají jeho silným stránkám. Bavič zvolí třeba hru Aktivity, dobrodruh vymyslí výlet na zříceninu a hračička třeba společné lepení modelu Titaniku.
 • Pozorujte dítě při hře a různých aktivitách a sledujte, co mu jde a v čem se cítí dobře. Při jaké činnosti zapomene na okolní svět a je plně pohlceno svou aktivitou?
 • Pomáhejte dítěti najít a popsat jeho jedinečnost, jeho přednosti, pomůžete mu tak ke zdravému sebevědomí a tolik potřebné objektivní sebeznalosti. Ukažte mu cestu k sebepoznání a osobnímu rozvoji.

Jak silné stránky rozvíjet

 • Pravidelně a často své dítě chvalte.
 • Nedělejte vědu z toho, že dítě neumí všechno dokonale. Je lepší zaměřit se na rozvoj silných stránek dítěte než trápit dítě i sebe sama tím, co dítěti nejde a je mu bytostně cizí.
 • Vaše pochvala by měla být konkrétní – oceňte konkrétní věc, která se dítěti povedla, místo používání obecných vět typu „jsi šikovný/šikovná“.
 • Nabízejte dítěti aktivity, které povedou k rozvoji jeho silných stránek.
 • Neporovnávejte vaše dítě s ostatními – každý je jedinečný, porovnávání často sráží zdravé sebevědomí dětí a vede k tomu, že dítě nerozvíjí svou silnou stránku, ale snaží se napodobit silnou stránku svého sourozence či kamaráda.
 • Hledejte spolu s dítětem v životě vždy to dobré a fungující. I ve zdánlivě pouze negativní situaci lze najít něco pozitivního.
 • Při zásadních rozhodnutích berte v potaz názor dítěte, zejména rozhodujete-li o jeho budoucnosti. Můžete být překvapení, jak dobře zná sebe samo a jak jasnou má představu o tom, co by chtělo.
 • Nechte dítěti čas a prostor pro volnou a neřízenou hru.

http://www.testsilnychstranek.cz

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button