Široká veřejnost si často myslí, že humanitně orientované obory jsou zbytečné. Chceme dokázat opak

V naší sérii rozhovorů s děkany fakult českých univerzit se dnes přesuneme na Zlínsko, konkrétně na Fakultu humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jak pohlíží na současné studenty a budoucnost fakulty její děkan Mgr. Libor Marek, Ph.D.?

Vaše fakulta nabízí celou řadu různých oborů, od ošetřovatelství přes sociální pedagogiku až po filologii. O který z nabízených oborů je mezi uchazeči největší zájem a proč se domníváte, že tomu tak je?

Při pohledu na letošní i dlouhodobou statistiku počtu uchazečů pro jednotlivé obory bych jistě mohl jmenovat ten, kde najdeme počet nejvyšší. Rozdíly v množství uchazečů jsou však mezi některými z nich jen minimální. Jedná se o obory, díky nimž se naše fakulta dostala již před lety do povědomí zájemců o vysokoškolské vzdělání, a tento zájem se nám daří dlouhodobě podporovat. Jmenovitě jsou to obory sociální pedagogika, anglický jazyk pro manažerskou praxi, učitelství pro mateřské školy nebo všeobecná sestra, tedy vskutku různorodé oblasti budoucího uplatnění studentů. A pro obory, u nichž nevidíme tak vysoké počty uchazečů, je rozhodující, že absolventi naplňují specifické potřeby našeho regionu. Jen mizivé procento absolventů Fakulty humanitních studií UTB nenajde ve svém oboru uplatnění. Celkově mě velmi potěšilo, že jsme se v letošním roce mohli pochlubit nejvyšším nárůstem počtu přihlášených zájemců o studium v rámci univerzity.

Foto: FHS UTB

Na co při vedení fakulty kladete důraz? Jakým směrem chcete výuku na fakultě vést?

To jsou dvě různé věci. Snažím se vytvořit takový systém řízení, který vykazuje vysokou míru autonomie jednotlivých ústavů fakulty, garantuje stabilní personální strukturu a bez zbytečných technokratických zásahů rozvíjí akademické prostředí univerzity. Fakulta je v mých představách především vědecká instituce, zároveň dostatečně prestižní škola pro uchazeče, vstřícná k zaměstnancům a všestranně konkurenceschopná. Pokud jde o výuku, kladu důraz nejenom na soft skills, ale především na oborové znalosti a dovednosti, které u nás studenti mohou (ale vlastně musejí) získat. Dobře vzdělaný a snadno uplatnitelný absolvent je naší nejlepší reklamou. Fakulta ale také ztělesňuje určité hodnoty – kupříkladu úctu k poznání a toleranci.

Na svém webu uvádíte, že s absolventy nadále spolupracujete i po dokončení studia. Jakým způsobem tato spolupráce probíhá?

Rozhodně si přejeme zůstat s našimi absolventy v úzkém kontaktu, k tomuto účelu slouží registrace v Klubu absolventů. Pravidelně nabízíme možnost setkání se spolužáky a vyučujícími na půdě fakulty, ale podnětné je i zapojení absolventů do hodnocení kvality výuky, spolupráce na úrovni zaměstnavatele či podílu na výuce v profesně orientovaných programech, kde je zapojení odborníků z praxe důležitým kritériem pro posuzování kvality výuky. Pro všechny absolventy pak univerzita a přímo i fakulta nabízí konkrétní benefity, stačí se jen přihlásit ke své alma mater.

„Fakulta je v mých představách především vědecká instituce, zároveň dostatečně prestižní škola pro uchazeče, vstřícná k zaměstnancům a všestranně konkurenceschopná.“

Jak se stavíte ke studentským možnostem výjezdů do zahraničí během studia?

Velmi kladně! Mobility mají u nás jednoznačnou podporu. Naši studenti mají možnost absolvovat studijní pobyty v zajímavých městech a na prestižních univerzitách. Případná finanční zátěž je kompenzována speciálním stipendiem fakulty, studenti získávají pravidelně všechny nezbytné informace, mohou sdílet zkušenosti se spolužáky, kteří již v minulosti vycestovali, a jsou k výjezdům do zahraničí skutečně motivováni.

Foto: FHS UTB

Jak byste popsal Zlín jako studentské město? Má nějaké výhody oproti větším městům, jako je Praha nebo Brno?

Baťovský Zlín je městem, kde jsou univerzita a její studenti pevně zasazeni do každodenního dění. Studenti sami oceňují, že se rychle zorientují, zároveň jim tu nic důležitého nechybí. Do našeho valašského prostředí je situován i tradiční „Seznamovák UTB“ pro všechny prváky. Praha nebo Brno jsou sídla univerzit se staletou historií, naše fakulta (a univerzita) musí rychle směřovat vpřed, aby udržela krok s vývojem moderní akademické obce. Dynamika často vyvažuje roli tradice. Totéž se týká studentů, kteří se stanou alespoň na pár let Zlíňany se vším všudy.

„Celkově mě velmi potěšilo, že jsme se v letošním roce mohli pochlubit nejvyšším nárůstem počtu přihlášených zájemců o studium v rámci univerzity.“

Role vysokých škol se v dnešní době proměňuje, a tím se proměňují i očekávání studentů, kteří na vysokou školu přicházejí. Jak to vnímáte vy?

V poslední době skutečně probíhají na fakultě diskuse o tom, jaké jsou potřeby a očekávání současných studentů. Vždy v tom je špetka generačního tření, přičemž akademičtí pracovníci fakulty – učitelé – vnímají, že jejich studenti jsou a budou zkrátka jiní, než byli na vysoké škole oni sami. Studenti často očekávají maximální výsledky při minimálním výkonu. Bohužel se často setkávají s mylnými názory široké veřejnosti, že humanitně orientované vzdělání je zbytečné. Naším úkolem je dokázat opak a poukázat na jedinečnost humanitních oborů.

Jaké ambice a plány má fakulta do budoucna?

Připravujeme atraktivní obory, jakým je například Čínský jazyk pro manažerskou praxi. Stejně jako jiné fakulty se nacházíme v náročném období schvalování akreditací. Zároveň nasloucháme požadavkům vycházejícím přímo ze Zlínského kraje a analyzujeme možnosti vzniku nových oborů, při jejichž studiu by studenti získali vysoce kvalitní vzdělání a našli odpovídající uplatnění.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button