Je to chřipka, nafouknutá mediální bublina a ministerstvo na nás kašle

Informacím vlády k epidemii koronaviru nedůvěřuje bezmála polovina učitelů, její opatření hodnotí kladně pouze třetina z nich a přibližně 40 % mladých učitelů ve věku do 34 let vnímá onemocnění covid-19 jako běžné virové onemocnění, očkování jako nebezpečné a domnívá se, že epidemie je jen nafouknutá mediální bublina. Vládní opatření pak považují za nepřijatelný zásah do osobních svobod. Máte sílu číst dál?

Největší problém distanční výuky spočívá podle nadpoloviční většiny vyučujících v nedostatečném zapojení všech studentů do výuky a udržení jejich pozornosti. Pouze šestina učitelů (16 %) přijímá distanční výuku neproblematicky. Vyplývá to z průzkumu společnosti Člověk v tísni zaměřeném na výuku během epidemie covid-19. Dotazníkové šetření mezi více než 700 respondenty z 200 základních a středních škol v ČR realizovala během ledna agentura Focus.

Demotivovaní žáci i učitelé

Učitelé spojují největší výukové problémy distanční výuky s limity technologizace mezilidské komunikace, které komplikují efektivní a soustředěnou interakci mezi učitelem a všemi žáky. Jako největší problém s distanční výukou označila nadpoloviční část učitelů zapojení všech studentů do výuky (59 %). Značná část vidí jako problematické udržení pozornosti studentů během výuky (40 %). Technické problémy s připojením pociťuje necelá třetina učitelů (29 %).

Co je pro Vás na distanční výuce nejsložitější?“

Zdroj: Člověk s tísni – JSNS / Focus

Většina učitelů (58 %) uvádí v souvislosti s distanční výukou podíl studentů s výraznějšími problémy při distanční výuce do 10 %, třetina (31 %) deklaruje podíl žáků, kteří mají obtíže s distanční výukou mezi 11-30 %, podle 11 % vyučujících má problémy s distanční výukou dokonce více než 30 % jejich žáků. Téměř tři čtvrtiny vyučujících (72 %) vidí příčinu obtíží studentů s distanční výukou v nedostatečné motivaci (nechuti) studentů k výuce v online prostředí, 41 % ve špatném (vypadávajícím) připojení k internetu, 39 % v nedostatečné podpoře ze strany rodiny a 35 % v nedostatečném technickém vybavení studentů. Větší podíl problémových žáků (více 31 %) uvádějí učitelé z učilišť (24 %), praktických předmětů (15 %), učitelé přírodovědných a technických předmětů (14 %).

Podle 65 % vyučujících by se distanční výuka zlepšila, kdyby se podařilo zvýšit motivaci studentů. Výstupy průzkumu tak naznačují, že největší problém nevnímá většina učitelů v technickém zabezpečení. Větší finanční ohodnocení by pomohlo 33 % vyučujících a lepší technické vybavení by pro zlepšení kvality distanční výuky uvítalo 24 % vyučujících. Podle 8 % učitelů stávající distanční výuka nepotřebuje významnější zlepšení.

Vládě nevěříme, České televizi ano

Téměř polovina vyučujících základních a středních škol (49 %) nedůvěřuje informacím české vlády k epidemii koronaviru. Vysokou míru důvěry naopak učitelé deklarují v případě veřejnoprávních médií – České televize (72 %) a Českého rozhlasu (53 %). Ze soukromých médií stojí v žebříčku důvěry českých učitelů nejvýše zpravodajství portálu Seznam Zprávy (53 %).

Které z následujících médií považujete za důvěryhodné, pokud jde o to, jak informují o koronaviru?

Zdroj: Člověk s tísni – JSNS / Focus

Přibližně pětina vyučujících vnímá covid-19 jako běžné virové onemocnění podobné chřipce (22 %) a epidemii koronaviru jako nafouknutou mediální bublinu (18 %). „Nemalé procento vyučujících zastává alternativní názory a postoje. Nadprůměrně se to týká zvláště mladých učitelů ve věku do 34 let. Téměř čtyřicet procent z nich považuje epidemii koronaviru za nafouknutou mediální bublinu, covid-19 označují za běžné virové onemocnění podobné chřipce, myslí si, že pravidelné nošení roušek má negativní zdravotní důsledky, a nechtějí se nechat očkovat, protože to je nebezpečné,“ komentuje výsledky průzkumu Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu JSNS, a dodává: „Lze předpokládat, že uvedené postoje, zřejmě související i se značnou nedůvěrou ve vládní opatření a informace poskytované vládou, mohou přenášet také na žáky.“

Počínání České republiky v epidemii hodnotili učitelé velmi negativně. Kladně jich hodnotilo českou vládu pouze 29 %. Slabší rating než ČR připsali jen zemím s výrazně nižší životní úrovní i kvalitou zdravotní péče. Nejsilnější odpor vůči dominantnímu (vládnímu) postoji deklarovala čtvrtina učitelů (26 %) souhlasem s tvrzením, že koronavirová opatření představují nepřijatelný zásah do základních svobod. Tento postoj akcentovali nadprůměrně opět zvláště mladí učitelé ve věkové skupině do 34 let (41 %) a učitelé působící na středních odborných učilištích (39 %). Tyto dvě skupiny deklarovaly i další alternativní postoje :

  • (a) Covid-19 je běžné vírové onemocnění podobné chřipce (36 % / 32 % souhlasí).
  • (b) Pravidelné nošení roušek má negativní zdravotní důsledky (36 % / 27 % souhlasí).
  • (c) Nenechám se očkovat proti onemocnění covid-19, protože to je nebezpečné (37 % / 28 % souhlasí).
  • (d) Epidemie koronaviru je jen nafouknutá mediální bublina (37 % / 22 % souhlasí).

Do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními?

Zdroj: Člověk s tísni – JSNS / Focus

Škola zvládá, ministerstvo ne

Více než dvě třetiny učitelů vnímaly na počátku distanční výuky především podporu od svých kolegů (71 %) a polovina také od vedení své školy (53 %). Naprostá většina (96 %) respondentů uvádí, že jejich škola zvládá současnou situaci týkající se šíření koronaviru výborně, případně s drobnými výhradami. Velmi nízké bylo hodnocení ministerstva školství, od kterého cítila podporu pouze 2 % učitelů. „Vyučující i žáci se ocitli ve velmi složité situaci. V podstatě ze dne na den se měla rozběhnout distanční výuka, přičemž drtivá většina vyučujících neměla žádnou zkušenost s platformami vhodnými pro výuku na dálku. Z odpovědí vyučujících je zřejmé, že se jim přitom dostalo mizivé podpory od ministerstva školství. Mnohonásobně víc je podpořili kolegové, vedení školy, rodinní příslušníci i žáci,“ komentuje výsledky šetření Karel Strachota.

Distanční výuka: Kdo Vám byl na začátku distanční výuky největší oporou?

Zdroj: Člověk s tísni – JSNS / Focus

Výrazně lépe než distanční výuku v období první vlny epidemie na jaře hodnotili učitelé distanční výuku během druhé podzimní/zimní vlny, a to jak z hlediska technologicko-logistického, kde narostla spokojenost z 22 % na 80 %, tak z pohledu pedagogicko-didaktického (32% spokojenost v první, 80 % ve druhé vlně). Nějakou formu pomoci jak v rovině technologicko-logistické, tak v rovině pedagogicko-didaktické by ocenilo 70 % vyučujících. V první jmenované oblasti pociťuje čtvrtina učitelů největší potřebu podpory v oblasti kvalitnějšího hardwarového a softwarového vybavení pro sociálně znevýhodněné studenty (25 %), v oblasti pedagogicko-didaktické pak video ukázky modelové distanční výuky (29 %).

Naprostá většina vyučujících (85 %) neměla před propuknutím epidemie uživatelskou zkušenost s platformami pro realizaci distanční výuky. Z těch využívají respondenti nejčastěji MS Teams (45 %) a Google Classroom (36 %). Popularita či uživatelská zkušenost s MS Teams a Google Classroom prudce vzrostla až s nástupem první fáze distanční výuky. V době před vypuknutím epidemie byla nejužívanějším nástrojem platforma Bakaláři.

Zde je možné stáhnout kompletní závěrečnou zprávu

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button