Adventní projekt studentů gymnázia propojil mladé se seniory

Sokolovská Škola Můj Projekt Mánesova přišla v adventním čase s netradičním projektem, v němž do domova seniorů zamířili studenti gymnázia, kteří zároveň připravili workshop pro své mladší spolužáky z 1. a 2. stupně. Vše se odehrálo v rámci dvojice inovativních předmětů Výuka v projektech a Dobrovolnictví.

„Vezmeš si korpus, dáš na něj nakrátko natrhané větvičky chvojí a omotáváš je přitom drátem…“ popisuje Lucie Waloschková Niebauerová, vedoucí mateřské Školy Můj Projekt Mánesova, studentce 1. ročníku stejnojmenného gymnázia jak udělat adventní věnec. Studentka ji při práci natáčí, aby mohla video použít jako tutorial pro své spolužáky, kteří samostatně studují doma každý pátek. Páteční distanční vzdělávání je součástí projektu, v němž si na dobrovolně zapojených školách ministerstvo školství ověřuje možnosti zařazení kombinovaného studia do běžného vzdělávání. V rámci vrstevnického učení pak následně studenti předají své nabyté dovednosti žákům základní Školy Můj Projekt Mánesova.

„V našem projektu jsme se zaměřili na seniory v Domově pokojného stáří. Advent je dobou pro setkávání, třeba i toho mezigeneračního. Proto jsme si pro seniory připravili společné aktivity a se spolužáky z gymnázia i základní školy pro ně vyrábíme adventní věnce a další ozdoby k dotvoření předvánoční atmosféry,“ vysvětluje studentka Ellen Fričová. Toto ostrovské zařízení studenti navštívili v rámci předmětu Dobrovolnictví. „Z první návštěvy v domově seniorů byli studenti nadšeni a po týdnu vymysleli vlastní projekt, kdy společně s žáky základní školy vyrobí a vyzdobí adventní výzdobou Domov spokojeného stáří v Ostrově nad Ohří. Je skvělé vidět, jak se generace krásně propojují, a dobrovolnictví dává studentům smysl. Pro klienty zařízení má taková výzdoba v rámci adventu nepředstavitelnou hodnotu,“ chválí nápad koordinátorka dobrovolníků Eliška Volfová z Regionálního dobrovolnického centra Instand, které je partnerem školy.

Podle představ ministerstva

Aktuální studentský projekt vzešel z logického propojení dvou nových předmětů, z Výuky v projektech a Dobrovolnictví. Škola přitom zdůrazňuje, že přesně takový typ výuky naplňuje požadavky ministerstva školství vetnuté do jeho Strategie 2030+. „Jde o jednu z možností, jak uskutečnit servisní učení, které podle Strategie 2030+ představuje nejpokročilejší stadium místně zakotveného učení, které studentům přímo v rámci výuky umožňuje pomáhat při řešení místního problému nebo naplňovat potřeby místního společenství. Student nezískává pouze nové mezioborové znalosti a dovednosti, učí se i dalším klíčovým kompetencím, jako je sociální, komunikativní, k řešení problémů, občanská či pracovní, a zároveň prakticky přispívá i ke zvýšení kvality života ve své komunitě i obci,“ vysvětluje Martin Volný zástupce pro gymnázium ŠMP Mánesova.

„Cílem této Strategie 2030+ je modernizovat vzdělávání tak, aby děti i dospělí obstáli v dynamickém a neustále se měnícím světě 21. století… Vzhledem k významným změnám ve společnosti, způsobeným dynamickým rozvojem, je nutné tomuto vývoji přizpůsobit obsah, metody a formy vzdělávání a zároveň vytvořit ve vzdělávacích institucích prostředí, které bude pro všechny bezpečné, spravedlivé, podnětné a dostatečně náročné,“ (Strategie 2030+).

„V předmětu Výuka v projektech pracují žáci s metodikou projektového řízení dle IPMA, využívanou v řadě firem a dalších institucí, přizpůsobenou potřebám vzdělávání studentům SŠ i žákům ZŠ. Kombinuje se v ní pedagogické pojetí výuky v projektech s nástroji projektového řízení. Při těchto projektech si žáci s podporou učitele osvojí reálné kroky, které mohou vést k řešení problémů v jejich okolí a dosáhnout změny. Projekt je v tomto pojetí brán především jako nástroj možného rozvoje každého žáka i jako cesta, jak může postupně rozvíjet svou odpovědnost za svět kolem sebe,“ dodává Hana Velechovská, autorka metodického nástroje Moje projektové desky, který pomáhá žákům postupně samostatně zvládnout náročný proces řízení projektů.

Propojení s předmětem Dobrovolnictví pak popisuje jeho vyučující a zároveň ředitelka školy Markéta Adamcová: „Předmět Dobrovolnictví prohlubuje pocit odpovědnosti studentů za sebe i své okolí, umožňuje studentům zlepšit jejich komunikační dovednosti, poznat své vlastní možnosti i hranice, zprostředkovává jim kompetence z praxe, které mohou využít, až se budou ucházet o práci či studium na vysoké škole. Zahraniční vysoké školy a z těch českých psychologické obory dnes považují dobrovolničení svých uchazečů o studium za samozřejmost.“ Studenti přitom prošli školením pro dobrovolníky akreditovaným ministerstvem vnitra a v současné době společně navštěvují různá zařízení, kde se mohou setkat s dobrovolnickou činností.

„Zařízení, která navštěvujeme, vybíráme s ohledem na to, aby byla nabídka co nejpestřejší. Umožňujeme jim seznámit se se zdravotnickými i sociálními službami, zprostředkováváme jim zkušenosti s prací se seniory i dětmi, s osobami se zdravotním i sociálním znevýhodněním. Ukážeme jim ale i možnosti, jak dobrovolničit i v kulturní oblasti, například v knihovně,“ dodává Markéta Adamcová. Podle ní se v daném regionu jedná o průkopnickou aktivitu, sama Adamcová pak čerpala inspiraci při vytváření obsahu předmětu na pražském PORGu, s nímž navázala kontakt a sdílí s ním zkušenosti.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button