Studenti učí právo „ze života pro život”. O program Street Law je velký zájem 

Studenti práv Palackého univerzity v Olomouci vedou v rámci programu Street Law semináře pro základní a střední školy a zaměstnance veřejných institucí i neziskových organizací. Jak v rozhovoru vysvětluje Patricie Mučka Pevalová z Katedry klinického právního vzdělávání a rozvoje profesních dovedností, cílem je zprostředkovat základní znalost práva a jeho hodnot široké veřejnosti a pomoci studentům práv naučit se mluvit o jejich oboru srozumitelným způsobem i s laiky.

Kde je o semináře Street Law největší zájem?

Na naší fakultě máme předměty dva, a to Právo pro každý den a Právo pro každý den 2, které označujeme souhrnně jako Street Law. Tyto předměty se pak odlišují v tom, kde je výuka vedena – základní nebo střední školy –, resp. kde se chodí školit – zaměstnanci nebo samotní klienti neziskových organizací. Poptávka vyvstává postupně a nebráníme se další spolupráci, o čemž svědčí i spolupráce s neziskovými organizacemi, která v minulosti v rámci programu Street Law nebyla. Studenti učí „ze života pro život“, takže kde vyvstane takováto potřeba, spolupráci navážeme. Kdybych měla říct, kdo má větší zájem o Street Law program, tak popravdě řečeno zájem je obrovský ze všech stran. Bohužel ne každý semestr jsme schopni z kapacitních důvodů vyhovět každému. Paradoxně to vše stojí na studentech, které si vybíráme na základě výběrového řízení, a ti si pak vybírají, kde chtějí působit. Proto se může například stát, že o výuku na základních  školách je větší zájem než na středních apod. 

Jaká právní témata program Street Law pokrývá? A jste schopni vytvořit i program semináře „na míru” dané instituci?

Street Law by měl být program, v jehož rámci jsou studenti schopni vést výuku nebo přednášet na veškerá právní témata. Máme navázanou spolupráci se základními a středními školami, které ponechávají čistě na našich studentech, jaká právní témata by chtěli učit, ale jsou i takové, které si samy, dle osnov, stanoví, co by mělo být s jejich žáky probíráno. Neziskové organizace zas předem zasílají seznam témat, která by potřebovaly odškolit. Jako příklad můžu uvést insolvence, trestní právo, rodinné právo atd.

Mohou se do programu zapojit studenti napříč ročníky, nebo je tato aktivita omezená pouze na studenty magisterského studia?

Street Law program máme prozatím „dostupný“ pro studenty magisterského studia, a to od letního semestru v 1. ročníku studia po poslední semestr jejich studia. Od dalšího akademického roku však je v plánu otevřít Street Law program i pro bakalářské studium, obor Právo ve veřejné správě, kde je již domluvená spolupráce se střední odbornou školou v oboru zaměřeném na veřejnou správu.

Je vedení seminářů Street Law povinnou součástí studia, nebo volitelnou praktickou aktivitou? 

Předměty v rámci Street Law programu spadají pod volitelné předměty, tudíž pokud by studenti neměli zájem, nebylo by možné ani tyto předměty pro daný semestr „otevřít“. Historicky se tak stalo pouze během covidového období, ale to bylo zapříčiněno jinými okolnostmi.

Kdy jste na vaší fakultě program zavedli? A má tradici i na jiných českých a zahraničních právnických fakultách? 

Počátky Street Law programu se na naší fakultě datují od letního semestru akademického roku 2010/11. Vznikl z iniciativy dr. Lucie Madleňákové, která Street Law program rozbíhala na základních školách. O rok později se výuka rozšířila i na střední školy. Naše právnická fakulta však není jedinou fakultou, která Street Law program nabízí. Kolegové z právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze s tímto programem začali o rok dříve, tj. v roce 2009. Ale pokud bychom se měli podívat na úplné začátky programu Street Law, tak tento koncept vznikl v roce 1972 na právnické fakultě Georgetownské univerzity ve Washingtonu. Street Law program je v současnosti rozšířený celosvětově, a v případě konání mezinárodních konferencí má dokonce svou vlastní sekci, kde si jednotliví vyučující předávají své zkušenosti a dovednosti. 

Jaké máte na program ohlasy – ať už ze strany veřejnosti nebo studentů? 

Ohlasy na Street Law program jako takový jsou pozitivní. Studenti, kteří se do něj hlásí, tak činí dobrovolně, a většina z nich je srozuměna i s tím, že se jedná o předměty časově náročnější. Ti, kteří si časovou náročnost nezjistí, pak reflektují negativně onu časovou náročnost. Co se týče žáků na základních a středních školách, ti jsou zas rádi, že vidí na výuce nové tváře a hlavně, že jejich výuka je něčím ozvláštněna.

U neziskových organizací musím opětovně konstatovat kladné hodnocení. Pokud naši studenti školí jednotlivé zaměstnance, jedná se nejen o probírání základů dané problematiky, ale hlavně je poukazováno i na změny v právních předpisech, které nastaly od posledního školení. A oni jsou rádi, že je někdo s uvedeným seznámil.

Jsou podle vás některé právní oblasti, které jsou pro širokou veřejnost velmi užitečné, ale bohužel málo pokryté, lidé o nich nic neví?

Pokud bych měla být upřímná, tak žiju v sociální bublině, a úplně nedokážu přesně říci, která právní oblast je užitečná a zároveň není úplně pokrytá. Každopádně mě na první dobrou napadne spotřebitelské právo, které se ve společnosti sice reflektuje, existují časopisy zabývající se touto problematikou atd., ale stále většina lidí má problém např. s reklamováním. Dále bych chtěla ještě zmínit cizinecké právo, a to i s ohledem na dění na Ukrajině, které se moc neškolí, cizinci žádají o různá pobytová oprávnění, avšak nevědí, jak mají podat žádost, co všechno musejí potvrdit a přiložit, aby mohli pobytové oprávnění získat a pobývat tak v ČR legálně.

Jak je na tom česká společnost s právní gramotností v porovnání s finanční? 

Obojí je podle mého názoru ve špatném stavu. Jak jsou na tom lidé s finanční gramotností, o tom svědčí množství vedených exekucí a insolvenčních řízení. Lidé si půjčují nejenom na základní životní potřeby, ale i na věci, které nejsou nezbytné – dárky na Vánoce, dovolené v zahraničí apod. Právní gramotnost bych zas okomentovala tak, že lidé si myslí, že vědí, ale je tomu naopak. Často se dozvědí informace z nedůvěryhodných zdrojů, aniž by si je ověřili, a tyto se snaží aplikovat v praxi. 

Je možné dle zkušenosti s programem Street Law pro základní a střední školy říci, zda žáci mají dostatečné právní povědomí v oblastech důležitých pro praktický život? 

Ze zpětné vazby od našich studentů není možné přijmout jednoznačný závěr o právní gramotnosti žáků na základních a středních školách. Učí se ve třídách, kde sami naši studenti jsou ohromení, jakými právními znalostmi někteří žáci disponují a jsou schopni argumentovat. Na druhou stranu bývají zaskočeni, že někteří žáci neví ani znalosti přiměřené jejich věku. Všechno záleží i na tom, v jakém prostředí vyrůstají a co je v životě ovlivňuje. 

Jsou kromě právnické fakulty ještě jiné instituce, které veřejnosti zprostředkovávají právní gramotnost? 

Mimo právnické fakulty jsou samozřejmě i jiné neprávnické školy, které zprostředkovávají právní gramotnost, ale i neziskové organizace, případně advokáti, kteří chodí školit fyzické nebo právnické osoby. 

Dá se říci, v jakých právních otázkách se obecně lidé lépe orientují a kde naopak tápou? 

Tady platí pravidlo, že pokud má člověk právní problém, stává se odborníkem vlastního právního problému (řečeno s nadsázkou). Záleží však na individuálním posouzení a úplně to nelze generalizovat. Z osobní zkušenosti však můžu říct, že osoby ve výkonu trestu odnětí svobody jsou docela erudované, co se týče dodržování jejich práv během výkonu trestu odnětí svobody. 

Z historie Street Law 

Street Law je projekt, který se věnuje právnímu vzdělávání. Byl založen na Georgetownské univerzitě v USA v roce 1972. V České republice se program Street Law objevil roku 1998 díky obecně prospěšné společnosti Partners Czech. Ta proškolila řadu učitelů a studentů a roku 2001 vydala u nás přelomovou učebnici Právo pro každý den, ve které jsou učitelům a studentům přístupné nejen faktické právní informace, ale také metodika kurzu a pracovní listy.

JUDr. Patrícia Mučka Pevala

asistentka na Katedře klinického právního vzdělávání a rozvoje profesních dovedností a doktorandka na Katedře správního a finančního práva UPOL. 

Vystudovala na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde získala magisterský titul a titul doktor práv. V současnosti je studentkou postgraduálního studia na Katedře správního a finančního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a pracuje taktéž jako asistentka soudkyně na úseku správním na Krajském soudě v Ostravě – pobočka v Olomouci. Dále působí jako externí vyučující na Katedře práva na Panevropské univerzitě v Ostravě, kde se zaměřuje na výuku správního práva. Během magisterského studia se zúčastnila mezinárodních konferencí v Turecku, Španělsku a Polsku pořádaných Global Alliance for Justice Education (GAJE), jehož je členkou. Na právnické fakultě vede výuku Street Law programu se zaměřením na výuku práva na základních školách.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button