FTVS není jen pro sportovce. Studovat tu můžete  fyzioterapii nebo několik učitelských oborů

Fakulta tělesné výchovy a sportu, která loni oslavila 70 let od svého vzniku, nabízí dnes přes 20 studijních programů v bakalářském studiu. Jak říká Vladimír Hojka, proděkan pro studijní záležitosti, nejžádanějším oborem je v současné době fyzioterapie, ale uchazeči mohou vybírat i ze 14 pedagogických dvojkombinací, které jsou hodně orientované na praxi. Studenti totiž už během bakalářského studia mají možnost učit.

Je Fakulta tělesné výchovy a sportu fakultou jen pro sportovce?

FTVS je velmi dobrou fakultou pro sportovce, ale zároveň ji mohou studovat i ti, kteří sportovci nejsou. Sportovce preferujeme i ve studijních programech, kde sport není hlavní náplní, je dobré, když studenti mají ke sportu pozitivní vztah a sportem prošli. 

Kdybyste měl v kostce shrnout, proč si ke studiu vybrat právě FTVS, co byste uchazečům vzkázal?

Naše fakulta je trochu specifická. Máme poměrně jasné zaměření na pohybové aktivity – nahlížíme na ně buď z pohledu pedagogického, nebo zdravotního. Kromě toho, že studenty připravujeme na budoucí profesi, učíme je také zajímavé dovednosti, které mohou později uplatňovat i v jiných oborech. Naše studium je otevřené, a pokud ho zvládnou, mají předpoklady uspět i v dalších profesích. Jsou schopni se dobře adaptovat na požadavky pracovního trhu a konkrétní společnosti. 

„Naše studium je otevřené, a pokud studium u nás zvládnete, máte předpoklady uspět i v jiných profesích. Naši absolventi jsou schopni se dobře adaptovat na požadavky pracovního trhu a konkrétní společnosti.“

V bakalářském studiu nabízíte 24 studijních programů. O které z nich je největší zájem a kam se naopak studenti hlásí méně? 

Nejvíce žádaným studijním programem u nás je fyzioterapie, i díky tomu, že jasně vede k dané profesi. O toto povolání je navíc ve společnosti stále větší zájem. Roste populační hypomobilita a s tím souvisejí sekundární zdravotní projevy, jako jsou bolesti zad.. A fyzioterapeuti jsou vnímáni mezi lidmi jako lékaři – zajdu za lékařem nebo fyzioterapeutem a bolesti mě zbaví, takový je laický pohled na fyzioterapii. Dále máme skupinu studijních programů, kde je zájem uchazečů podobně velký, a těmi jsou Management tělesné výchovy a sportu, jednooborová Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání, Trenér nebo Kondiční trenér – jedná se o programy, které už názvem napovídají, k čemu studenty budou připravovat. A pak máme menší studijní programy, kde je počet uchazečů nižší, protože jsou poměrně nové. Loni jsme se rozhodli, že budeme realizovat devět nových učitelských kombinací ve spolupráci s Filozofickou fakultou. Nabízíme kombinace tělesné výchovy s osmi různými jazyky nebo historií. A letos nově budeme otevírat ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou velmi atraktivní obor Tělesná výchova v kombinaci s informatikou, což považuji za učitelský obor budoucnosti. 

Nabízíme ještě studijní program Aplikovaná tělesná výchova a sport pro osoby se specifickými potřebami. Jedná se o obor, který se blíží pomáhajícím profesím. Jeho úkolem je připravovat pedagogy schopné vést tělesné aktivity pro různé skupiny osob se specifickými potřebami.

„Letos budeme nově otevírat ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou velmi atraktivní obor Tělesná výchova v kombinaci s informatikou, což považuji za učitelský obor budoucnosti.“ 

Jak funguje během studia propojení teorie s praxí? Mají studenti možnost praktických workshopů, potkávají vyučující z praxe a je absolvování praxe povinnou součástí studia? 

Většinu našich studijních programů vnímáme jako přípravu na regulovaná povolání, ať jsou to fyzioterapeuti nebo učitelé, praxe je tedy nezbytnou součástí studia. Snažíme se praxi neustále zkvalitňovat a přizpůsobovat ji požadavkům pracovního trhu. Například fyzioterapeuti chodí už od prvního ročníku do nemocnic, aby byli schopni vnímat prostředí zdravotnického zařízení. U studentů pedagogických oborů se snažíme, abychom je co nejdříve postavili před žáky, takže už v bakalářském studiu se od letošního akademického roku studenti dostanou do aktivní pozice, kde si budou moci vyzkoušet práci se třídou nebo skupinou, ať už jako asistenti učitele nebo samostatné vedení hodiny. V dalších studijních programech, ať jsou to trenéři nebo kondiční trenéři, v průběhu studia vyžadujeme, aby studenti co nejdříve začali spolupracovat se sportovním klubem nebo zařízením, kde mají možnost věnovat se kondičnímu tréninku. To samé se dá říct o Managementu tělesné výchovy. A ještě zde máme program Vojenská tělovýchova, to je nejvíce prakticky zaměřený studijní program, který tu máme, protože studenti už během studia působí v Armádě ČR. Čtvrtinu studia stráví praxí v oblasti vojenské tělovýchovy. 

A co zahraniční výměny? Mohou studenti během studia vyrazit studovat svůj obor za hranice?  

Máme velké množství smluv s partnerskými univerzitami po celé Evropě přes program Erasmus, ale i mimo ni. Partnerské smlouvy máme i s univerzitami v Číně, Kanadě, ve Velké Británii atd. Možností je hodně a záleží na studentovi, jestli má zájem vycestovat a jakou školu si vybere. I přes program Erasmus nabízíme možnost absolvovat praktické stáže.  Máme hezký příběh jednoho studenta, který odjel na stáž do Norska a po stáži tam rovnou našel pracovní uplatnění. Přijel do sportovního klubu trénovat mladé hokejisty a byl tak výborný, že mu po stáži nabídli pracovní smlouvu a on už tam zůstal. 

Absolventi FTVS se objevují i na různých akcích. (Foto: Bára Vosátková)

Mezi absolventy vaší fakulty je řada známých osobností, sportovců – namátkou kanoista Martin Doktor, lékař pohybového aparátu Pavel Kolář, běžkyně Ludmila Formanová, veslařka Miroslava Knapková nebo snowboardistka Eva Samková. Mají budoucí studenti naději, že by se s těmito osobnostmi mohli potkat např. na fakultních akcích nebo dokonce přímo na přednáškách?

Ve studijním programu Management učí jeden předmět Martin Doktor jakožto vysoce postavený člen Českého olympijského výboru. Zároveň se s významnými osobami, které jsou našimi absolventy, snažíme udržovat kontakt. Poslední naší nejvýznamnější absolventkou je Eva Samková, která dokončila studium v loňském roce, stejně jako další olympijský vítěz David Svoboda. V současné době tu máme mnoho studentů, kteří jsou v různých reprezentacích a mohou požádat o individuální studijní plán, který jim umožní skloubit sportovní kariéru se studiem. Studijní plány se jim snažíme přizpůsobit „na míru“, aby opravdu byly individuální a studenti dokázali studium co nejlépe zvládnout. Naše absolventy se snažíme využít i mimo výuku – při různých akcích. Například Hřeje mě pohyb nebo jsme některé absolventy měli na kulatém stole v rámci oslav 70 let založení fakulty.  

Jak probíhají přijímačky? Musejí kromě písemných testů uchazeči skládat např. i talentové zkoušky nebo prokazovat praktické zkušenosti? 

U bakalářských studijních programů, kde je součástí tělesná výchova nebo sport v aktivní podobě, je součástí přijímacího řízení talentová zkouška. U talentových zkoušek rozlišujeme tři typy: Pro učitele tělesné výchovy je talentová zkouška nejnáročnější, uchazeči by měli umět prezentovat základy čtyř sportovních odvětví – atletiky, plavání, gymnastiky a sportovních her, konkrétně basketbalu a volejbalu. U druhého typu pro trenéry a kondiční trenéry je talentová zkouška na úrovni ověření alespoň základní úrovně kondice, aby byli schopni studium u nás kondičně zvládnout. Tam rozhoduje úspěšnost u testu OSP. A konečně méně náročná je zkouška na obor Aplikovaná tělesná výchova a sport u osob se specifickými tělesnými potřebami, kam se mohou zároveň hlásit studenti, kteří mají nějaký hendikep. V takových případech je možné talentovou zkoušku příslušným způsobem upravit. I tento studijní program má talentové zkoušky z atletiky, ze sportovních her a z plavání. 

A v ostatních případech?

U ostatních studijních programů, jako je Management a Fyzioterapie, jsou součástí pouze testy, které letos poprvé budeme realizovat ve spolupráci se společností Scio (Národní srovnávací zkoušky). A ještě zmiňme obor Vojenská tělovýchova, kde kromě toho, že uchazeči absolvují učitelské přijímačky, tak musí projít testem ze speciální tělesné přípravy, což jsou určité vojenské disciplíny, které hrají poměrně důležitou roli v bodování. V navazujícím magisterském studiu jsou přijímací testy vždy z učiva probíraného v bakalářském studiu. Na tyto studijní programy je možné se přihlásit i z jiných oborů – např. pokud by někdo studoval ekonomii, marketing nebo management, je možné se přihlásit, ale musí uspět u přijímacích zkoušek, které obsahují učivo bakalářského studia Management.  

Pro uchazeče, kteří s podáním přihlášky ještě váhají jedna důležitá informace – je potřeba se rozhodnout rychle, hlavně pokud se plánujete přihlásit na sportovní studijní programy. Důležitou součástí přihlášky je i tělovýchovně-lékařská prohlídka a objednací lhůty k tělovýchovným lékařům jsou poměrně dlouhé. V případě, že se uchazečům nepodaří prohlídku stihnout do 29. 2., přihlášku si i tak mohou podat. Informovat o pozdější prohlídce by zároveň měli studijní oddělení. 

V jakých oborech nacházejí vaši absolventi nejčastěji uplatnění? 

Pokud se rozhodnou zůstat v oboru, tak bývají poměrně úspěšní. Fyzioterapeuti mají uplatnění zřejmé – ať už ve zdravotnickém zařízení nebo si mohou otevřít vlastní praxi. Fyzioterapie je specifická v tom, že po vystudování vysoké školy si stejně musejí dodělávat doplňující kurzy, aby mohli vykonávat příslušné fyzioterapeutické metodiky. Kromě fyzioterapie se naši absolventi uplatňují ve školství jako učitelé tělesné výchovy, případně v kombinaci s druhým předmětem. Řada absolventů, kteří se uplatnili ve školství, se dostává do pozic zástupců ředitelů nebo i ředitelů škol. Absolventi Vojenské tělovýchovy končí v armádě alespoň na 5 let, což je dáno nastavením jejich služebního poměru. Absolventů trenéra a kondičního trenéra máme zatím málo, jedná se o mladé obory, ale uplatnění je zřejmé. Trenér se stává trenérem příslušného sportovního odvětví a kondiční trenér směřuje do oblasti kondičního tréninku ve fitku nebo se stává osobním trenérem. V našich řadách máme také absolventy, kteří uspěli v jiných odvětvích, například na vysokých manažerských pozicích ve farmaceutickém průmyslu, přestože to původně byli učitelé tělesné výchovy.

Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D., proděkan pro studijní záležitosti FTVS 

Vystudoval na FTVS UK obor Učitelství tělesná výchova – matematika se specializací na atletiku a obor Biomechanika. Od roku 2002 působí na katedře atletiky. V letech 2001-2010 působil jako trenér mládeže v ASK Slavia Praha, od roku 2010 do roku 2013 jako kondiční trenér basketbalové reprezentace ČR mužů a v letech 2010-2020 jako kondiční trenér BK Děčín. V současnosti je proděkanem pro studijní záležitosti FTVS (od roku 2018). 

Fakulta tělesné výchovy a sportu univerzity karlovy

Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS UK) je nedílnou součástí Univerzity Karlovy. Vychází z tradic a odkazu svých předchůdců, a zároveň se zaměřuje na rozvoj a udržitelnost ve všech oblastech činnosti. Do svých aktivit zapojuje všechny genderové skupiny a generace – od dětí po seniory, a to včetně lidí s tělesným či jiným hendikepem.Součástí jejího poslání je vzdělávání a školení odborníků, kteří se uplatňují v oblastech školství, tělovýchovy, sportu, sportovního managementu, rekreace, rehabilitace a dalších oblastech. Podporuje výzkumné aktivity a inovace v oblasti lidského pohybu a udržitelného zdraví. Snaží se dosáhnout mezinárodního renomé a uplatňuje interdisciplinární přístup typický pro kinantropologii a sportovní vědy. Spolupracuje s důležitými aktéry vzdělávacího, výzkumného, neziskového a komerčního sektoru, a to na regionální, národní i mezinárodní úrovni. V rámci „třetí role“ nabízí širokou škálu programů celoživotního vzdělávání; podporuje doplňkovou činnost, přičemž sleduje ekonomické a reputační přínosy. V neposlední řadě rozvíjí infrastrukturu a zázemí pro své  studenty a zaměstnance. Více na: https://ftvs.cuni.cz/FTVS-10.html.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button