Zahrada hrou je…

Text: Petra Hrubošová

… prostor, kde se děti učí rozvíjet své schopnosti a dovednosti prostřednictvím skutečných prožitků. … místo, které kompenzuje nedostatek kontaktu dětí s přírodou a přispívá k jejich zdravému vývoji. … a v neposlední řadě „mikrosvět“, v němž se formují základy budoucí generace aktivních občanů. 

Základním smyslem programu nazvaného Zahrada hrou je upozorňovat na nedoceněný význam školních zahrad a pomáhat lidem, kteří se rozhodli jejich skryté možnosti odhalit a co nejlépe využívat ve prospěch dětí. Na samém začátku Proměn přitom stojí vize kvalitního veřejného prostoru, který je pro obyvatele českých měst i zdejší radnice standardem. V roce 2006 jsme se vydali na dlouhou cestu za naplněním této idey, nejprve s pomocí programu Parky. Ten se zaměřuje na rozvoj zelených veřejných prostranství ve městech.

Velmi brzy jsme zjistili, že bychom se měli zaměřit především na osvětu. A tak vedle toho, že přispíváme k viditelné proměně konkrétních míst, zároveň se snažíme měnit způsob, jakým lidé přemýšlejí o svém okolí a jak ho sami ovlivňují. Od začátku jsme také vnímali velký a celkem málo využívaný potenciál nejmladší generace obyvatel měst. V našem vzdělávacím systému jsou dnes témata spojená s architekturou, stavitelstvím a urbanismem zastoupena jen velmi okrajově. Důsledky nedostatečné osvěty vidíme všude kolem nás: necitlivé a často bohužel i nevratné zásahy do městské zástavby i volné krajiny mají neblahý vliv na kvalitu života nás všech. Vztah k okolnímu prostředí a z něj plynoucí individuální odpovědnost je přitom třeba budovat a rozvíjet od nejranějšího věku.

Rozhodli jsme se proto více zaměřit právě na děti, a tak se před šesti lety zrodil náš druhý program – Zahrada hrou. Cílem je jak tvorba podnětného prostředí pro děti, tak podpora související všeobecné vzdělanosti. Název programu parafrázuje Komenského „školu hrou“, jejíž principy se v praxi českých škol uplatňují bohužel stále jen sporadicky. Právě školní zahrady v nadaci vnímáme jako ideální pro naplňování tohoto pojetí pedagogiky.

„Chyby první výchovy nás provázejí celým životem, proto nejpřednější stráž lidského pokolení je v kolébce.“

I když si uvědomujeme význam kvality prostředí pro všechny věkové skupiny, rozhodli jsme se v začátcích zaměřit hlavně na předškoláky. Samotný grantový program Zahrada hrou je tak zatím otevřen jen mateřským školám. Principy rozvoje a využívání školních zahrad jsou však dobře přenositelné také na další místa určená dětem. I na to se snažíme upozorňovat s pomocí našeho vzdělávacího programu, který prolíná oběma programy grantovými. 

V čem tedy tkví nevyužitý potenciál školních zahrad? V první řadě jde o samotné objevení a uvědomění si široké škály možností, kterou zahrada nabízí každé jednotlivé škole. Neméně důležité pak je umět tuto nabídku plně využít a přetvořit zahradu v užitečného pomocníka. Na první pohled samozřejmost, důsledné uplatnění v praxi však zatím nevidíme často.

Školní zahrady jsou už ze své podstaty nejčastěji využívány v oblasti ekologické a environmentální výchovy. Vzhledem k množství času, které děti tráví v zastavěném prostředí a interiérech, je pobyt venku a seznamování s živou přírodou nepochybně zásadní. Ačkoliv volnou přírodu nelze v uměle vytvořeném prostředí zastoupit zcela, zahrada ji může dětem vhodně přiblížit. Vedle řízených činností na zahradě je obzvláště u dětí v předškolním věku důležité nezapomínat ani na význam volné hry a samostatného objevování toho, jak příroda funguje. Na těchto přístupech stojí například koncept přírodních zahrad, ekoškolek nebo lesních mateřských škol. V programu Zahrada hrou se snažíme upozornit i na další možnosti, které školní zahrady nabízejí.

Často dostáváme otázku, co dělá dobrou školní zahradu. Odpověď není jednoduchá, protože univerzální řešení neexistuje. Co program Zahrada hrou dokáže nabídnout, je postup a systém osvědčených kroků, s jejichž pomocí si každá škola může cestu k vlastní, jedinečné a hlavně dobře fungující zahradě najít sama. Podstata tkví v individuálním přístupu, neboť každá škola má odlišné potřeby a její zahradu využívá zcela specifický okruh lidí.

„Všechno ať samo plyne, ať ve věcech násilnost není.“

Jedním z nešvarů českého veřejného prostoru je unifikace. Nekoncepční kopírování „trendů“ a pořizování typizovaného mobiliáře se bohužel dotýká i školních zahrad a dětských hřišť. Samozřejmě nemá smysl vyhýbat se osvědčeným prvkům. Houpačky, skluzavky nebo prolézačky budou děti vždycky vyhledávat. Také bylinkové spirály, hmyzí hotely nebo hmatové stezky mohou být pedagogům skvělým pomocníkem. Problémem je, pokud se zahrady vybavují podobnými prvky bez hlubší úvahy nad jejich smyslem a širším kontextem.

Postup, který vychází z filozofie programu Zahrada hrou, proto začíná pečlivou přípravou a jasným pojmenováním cíle proměny. Je také nutné dobře zmapovat stav zahrady. Identifikace jejích nedostatků, silných stránek a nevyužitých příležitostí je úkolem pro tým pedagogů a dalších pracovníků školy, ale i pro děti. Je dobré nepřestávat myslet na to, že právě pro ně je zahrada určena. Dospělí se často zapomínají konfrontovat s dětským viděním světa, které je v mnoha ohledech jiné a nekonvenční. V našich projektech se už nejednou stal dětský nápad důležitou inspirací i pro ostříleného architekta.

„Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané.“

Právě samotný proces tvorby zahrady je pro děti neocenitelnou zkušeností. V rámci projektu se stanou partnery dospělých: mohou se podílet na přípravě zadání, účastní se diskuse, zapojují se do budování zahrady i následné péče. Posiluje se tím jejich vztah k místu, kde žijí, a spolu s ním i pocit odpovědnosti. Vlastní zkušenost dítěte s tím, že samo může něco ovlivnit nebo změnit, je pak určující pro jeho další formování v oblasti občanských kompetencí.     

Pedagogům nebo i rodičům, kteří se rozhodnou objevit potenciál vlastní školní zahrady, nabízíme celou řadu užitečných nástrojů. Využít je mohou při tvorbě a obhajobě záměru, získávání podpory ostatních i při samotné realizaci. Projektová metodika, dobré příklady od nás i ze zahraničí, názory odborníků nebo náměty na aktivity s dětmi jsou volně dostupné na tematickém portálu www.promenyproskoly.cz. Vydáváme také tištěné materiály, natáčíme videa, organizujeme konference, přednášky nebo exkurze. Nezapomínáme samozřejmě ani na nejmenší. V našich dílnách vedených zkušenými lektory se formou hry seznamují se základy architektury a zahradní tvorby, kultivují si svoje estetické cítění, učí se týmové spolupráci, vytvářejí vlastní návrhy.

„Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu.“

Dlouhodobým cílem Proměn je další šíření popsaných principů a jejich postupné začleňování do českého vzdělávacího systému i do fungování občanské společnosti. Jedině tak se může vize kvalitního veřejného prostoru stát v budoucnu skutečností. 


Nadace proměny

Nadace Proměny Karla Komárka je soukromá nezisková organizace, která se zasazuje o rozvoj měst v ČR a lepší povědomí společnosti o architektuře, krajinné tvorbě a významu prostředí pro člověka. Vedle grantů nabízí odbornou konzultační podporu při realizaci projektů a zaměřuje se i na související vzdělávání dětí a dospělých. Program Zahrada hrou získal ocenění Eduína 2013 a Right to Play Award 2014. Více na www.nadace-promeny.cz.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button