28 milionů afrických dívek je stále bez přístupu k formálnímu vzdělávání

Nová zpráva upozorňuje na překážky ve vzdělávání dívek v západní a střední Africe.

Nová zpráva od organizací Save the Children a The Regional Coordination Group on SDG4-Education 2030 in West and Central Africa ukazuje, že 28 milionů dívek v západní a střední Africe stále nemá přístup k formálnímu vzdělávání. Tato čísla potvrzují, že navzdory vyššímu procentu dívek s přístupem ke vzdělávání nyní více než kdykoli předtím po celém světě, v západní a střední Africe je zapotřebí udělat mnohem více, aby bylo dosaženo SDG 4 (cíl udržitelného rozvoje OSN o inkluzivním a kvalitním vzdělávání, pozn. red.) a dívky skutečně měly přístup ke kvalitnímu vzdělání.

Podle údajů obsažených v nové zprávě Promoting Girls’ Right to Learn in West and Central Africa se do středoškolského vzdělávání zapsalo pouze 76 dívek za každých 100 chlapců v regionu. Zatímco 70 % dívek začne základní školu, podíl dívek, které ukončí nižší sekundární vzdělávání, je už jen 36%.

Pouze 2,8 % dívek z nejchudších 40 % rodin ve frankofonních zemích dokončilo základní školu s dostatečnými schopnostmi ve čtení a matematice. Tato data poukazují na obtíže, se kterými se dívky v západní a střední Africe potýkají, jimiž jsou zejména špatný přístup a nedokončení formálního vzdělávání a s ním související dosažení učebních výstupů.

Proč dívky nechodí do školy?

Zpráva odhaluje různé překážky vedoucí k nízké míře účasti, výkonnosti a ukončení docházky dívek a zdůrazňuje, že některé z těchto překážek jsou samy o sobě zhoršeny nedostatkem jejich vzdělání.

Sociální bariéry, jako jsou nerovné genderové normy, dětské sňatky a rané těhotenství v regionu, značně snižují pravděpodobnost, že dívky ve škole zůstanou.

Západní a střední Afrika má nejvyšší míru porodnosti mladistvých na světě s téměř 200 porody na 1000 dívek.

Západní a střední Afrika je domovem několika zemí s nejvyššími mírami dětských sňatků na světě. Vzhledem k faktu, že ženy jsou v regionu tradičně ceněny pro jejich práci doma a plodnost, může být pro rodiny často obtížné vnímat investice do vzdělávání dívek jako prospěšné, a proto se mohou rozhodnout, že sňatek bude lepší volbou.

Finanční překážky se ukazují být hlavní překážkou u přístupu dívek ke vzdělávání. Vysoké náklady na vzdělávání představují pro řadu rodičů hlavní důvod, proč jejich děti nenavštěvují školu, mimo jiné protože rodiče musí platit svým ratolestem velkou část těchto výdajů. Ty jsou srovnatelné až s polovinu veřejných výdajů na vzdělávání (více zde, v AJ). V jednom z nejchudších regionů na světě právě nákladnost v souvislosti se společenskými normami neúměrně umocňuje vzdělávání chlapců na úkor dívek.

Bariéry spojené se školou rovněž omezují přístup a udržení dívek ve škole. Školní genderové násilí je častým tématem, neboť k 67 % ukončení školní docházky u dívek v západní a střední Africe došlo kvůli násilí. Genderově předpojaté výukové a vzdělávací materiály zakazují dívkám se učit a vedou k horším výsledkům. Špatná hygienická zařízení představují další výzvu kvůli nedostatku hygienických pomůcek (vložek, pozn. red.), soukromých převlékáren a vzdělání v oblasti menstruační hygieny.

Školačka ve středoafrickém Gordilu. Zdroj: Pierre Holtz/UNICEF

Nová zpráva upozorňuje na to, jak konflikty a krize v regionu tyto různé překážky ke vzdělávání dívek zhoršují. Zejména jde o rostoucí počet sexuálních násilností a dětských sňatků a omezený přístup ke vzdělání a jeho kvalitu.

Dívky se zdravotním postižením v západní a střední Africe podle zprávy prožívají dvojí diskriminaci ve vzdělání v důsledku negativních postojů jak k děvčatům, tak ke zdravotně postiženým. To často znamená, že dívky se zdravotním postižením nesmějí chodit do školy nebo čelí diskriminaci a násilí, když tak činí. Zažívají vyšší míru genderového násilí ve školách a setkávají se s omezeními při řešení, vyhýbání se a hlášení těchto zkušeností.

Jak se situace řeší?

Zpráva ukazuje kroky, které aktéři v této oblasti podnikli v boji proti zmíněným bariérám. Například v Nigeru, Save the Children spolupracuje s rodiči na boji proti dětským sňatkům a za udržení dívek ve škole. Vzdělávání negramotných dospělých v kombinaci se senzibilizačními besedami (jejichž cílem je vyškolit rodiče ve vnímání rovnosti genderů, pozn. red.) pomáhá rodičům pochopit důležitost vzdělávání a změnit jejich postoje vůči škodlivým tradičním praktikám. Navíc zrychlené kurzy umožňují dívkám znovu začít docházet do školy a pokračovat v jejich vzdělávání. Program Global Partnership for Education v Nigeru zahrnuje také finanční pobídkové odměny pro vzdělávání dívek. Výsledkem je na 700 dívek, které dostávají granty k pokrytí svých životních nákladů, díky čemuž navštěvují nižší sekundární školu mimo své domovy.

V Libérii ministerstvo školství, UNICEF a místní nevládní organizace podporují přístup, udržení a dokončení vzdělávání dívek prostřednictvím Programu rovného vzdělávání pro ženy (Gender Equitable Education Programme, GEEP). GEEP je holistický program s mezisektorovou strategií, která zahrnuje ochranu proti školnímu násilí na základě pohlaví ve školách a kolem nich s cílem posílit úspěchy dívek v bezpečnějších školních prostředích. Toto úsilí je v souladu s plánem školství v Liberii na období 2010-2020, jehož záměrem je poskytnout všem Liberijcům příležitost mít přístup k cenově dostupnému vzdělání s kvalitou, relevancí a přiměřeností, která odpovídá jejich potřebám i potřebám národa. To zahrnuje poskytování čistého, hygienického, nenásilného a napomáhajícího školního prostředí pro všechny děti, zejména pro dívky.

Výzva k akci

Zmiňovaná zpráva obsahuje doporučení pro všechny zúčastněné strany, aby zajistily, že opravdu každá dívka v západní a střední Africe se může zapsat do školy a dokončit své vzdělání v bezpečném a podporujícím prostředí. Vyzývá všechny zúčastněné strany, aby společně pracovaly na poskytování přátelského, bezpečného a ochranného učebního prostředí pro dívky, aby zvýšily komunitní podporu pro kvalitní vzdělávání dívek, podporovaly výuku a učební osnovy citlivé k pohlaví a zajistily politiku a plánování, které umožňují účinnou podporu znevýhodněného pohlaví.

Data a překážky ke vzdělávání popsané v této zprávě zdůrazňují naléhavou potřebu koordinovaného úsilí k zajištění rovnosti pohlaví ve vzdělávání v západní a střední Africe a zajištění toho, aby SDG byly úspěšně naplněny.

Studenti ve třídě, veřejná škola Beajah v Bejahu v Libérii. Zdroj: Dominic Chavez/World Bank

Článek je překladem příspěvku mezinárodní organizace Global Partnership for Education, s níž magazín Perpetuum spolupracuje. Pokud vás téma rozvojového vzdělávání zaujalo, dejte nám vědět. Rádi připravíme další články.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button