Orientovat výuku na určitou oblast? Neukazuje se to jako rozumné, říká děkan plzeňských práv

Další, s kým jsme si povídali o studiu práva na českých univerzitách, je děkan Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.

Vaše druhé volební funkční období v pozici děkana se pomalu chýlí ke konci. Fakultu jste převzal před sedmi lety v nelehké době, kdy jí po aféře se jí podařilo vrátit stabilitu. Je dnešní plzeňská právnická fakulta připravena konkurovat ostatním právnickým fakultám v Praze, Brně a Olomouci?

Řekl bych, že na jedné straně konkuruje úspěšně už delší řadu let, vlastně hned po odstranění hlavních  následků krize. Na druhé straně bych to nenazýval přímo konkurencí – v mnohém spolupracujeme, zejména s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy a nejeden vyučující se podílí na výuce na obou fakultách. Ale hledí-li se na nás jako na poskytovatele stejných služeb, kteří si v tomto smyslu „konkurují“, tak jistě poskytujeme výuku, která je svou kvalitou přinejmenším srovnatelná s tou, kterou poskytují ostatní jmenované fakulty.

Jaké jsou podle vás největší výhody studia práva v Plzni?

Výhody jsou relativní a „absolutní“. Relativní existují v relaci k určitému okruhu osob. Ten je dán zejména teritoriální dostupností naší fakulty, jde tedy o výhodu pro studenty či uchazeče Plzeňského a Karlovarského kraje, ale ve značené míře i Středočeského kraje, Prahy, Severočeského a Jihočeského kraje. Roli tu ovšem hrají i jiné faktory, zejména pro nové uchazeče přátelské vztahy s těmi, kteří u nás již studují, a podobně.

„Absolutní“ výhody se formulují těžko. Lépe se zeptat našich studentů či absolventů. Ale podle toho, co od nich slyšíme, je přinejmenším jednou z takových výhod jakýsi rodinný charakter naší fakulty. O ten dbáme především ve vztahu učitel-student, kde se snažíme o osobní přístup prvého k druhému a vztah našeho pedagogického sboru ke studentům je tak pravděpodobně mnohem méně anonymizován než na jiných fakultách. Ruku v ruce s tím pak jde to, že též vztah mezi samotnými studenty je zřejmě v mnohem větší míře osobní, ba přátelský než jinde.

Jak komunikujete se studenty a uchazeči o studium? Kde všude je možné se dozvědět, co zajímavého se u vás děje?

Komunikačních kanálů je mnoho. Kromě právě zmíněného osobního, který má základ ve výuce a konzultačních hodinách, jsou to kontakty prostřednictvím dvou studentských organizací, které na naší fakultě působí. Samozřejmě mnohé též sdělujeme prostřednictvím webových stránek fakulty a svou roli sehrávají snad i různá setkání, jakými jsou vědecké konference a různé společenské akce, jichž se studenti mohou účastnit.

Od letošního září byla vaší fakultě schválena nová akreditace pětiletého studia práva. Na jaké hlavní změny oproti dřívějšku se mohou noví studenti těšit?

Nově akreditované programy nejsou identické s těmi původními, zásadní rozdíly však nevykazují. Proto ani neplánujeme žádné větší změny. Přesto je ale vždy co zlepšovat. Z tohoto hlediska budeme usilovat o rozšiřování okruhu volitelných předmětů, jakkoliv je již nyní jejich nabídka úctyhodná, a v jejich rámci bude i nadále dobré prohlubovat trend rozmnožování těch z nich, které jsou vyučovány v cizích jazycích. V této souvislosti se též budeme snažit o získávání dalších možností pro zabezpečování studia našich studentů v zahraničí.

„Nutné je studenty nejprve seznámit se základy teorie práva a s jeho různými historickými kořeny.“

V současnosti probíhá na ostatních právnických fakultách debata o tom, jak brzy by se měli studenti začít učit platné právo. Jaký je váš názor?

Na jedné straně jistě není správné s tímto studiem začínat již od prvního ročníku, snad s výjimkou základů ústavního práva. Nutné je studenty nejprve seznámit se základy teorie práva a s jeho různými historickými kořeny. Na druhé straně není ani důvod s výukou platného práva otálet. To znamená, a tak to děláme i my, že jako adekvátní se ukazuje již druhý ročník.

Je u vás součástí studia právní praxe?

Je potud, že praktické otázky jsou řešeny již v rámci výuky. Tomu značně napomáhá i skutečnost, že celá řada našich vyučujících jsou úspěšní a často významní představitelé právní praxe, ať již jde o soudce, advokáty nebo soudní exekutory apod. Kromě toho jsou organizovány jednak některé volitelné semináře zaměřené přímo na praxi a jednak návštěvy studentů na pracovištích praxe, například i ústavního soudu.

Naproti tomu neukládáme studentům, aby obligatorně absolvovali v průběhu studia na nějakém takovém pracovišti stáž. Oni ostatně při studiu v praxi velmi často působí dobrovolně.

Jaké jsou v Plzni možnosti získání praxe?

Myslím, že i nad rámec toho, co bylo právě řečeno, jsou velmi slušné. To platí zejména o advokátních kancelářích, které mají o naše studenty velký zájem a v nichž studenti mají možnost nejen získat praktické znalosti a dovednosti, ale i dosáhnout nezanedbatelného výdělku.

„A nakonec tu skutečnou a kvalitní specializaci získá člověk nutně až po absolvování studia, v samotné praxi, jejíž segment si vybere.“

Je nějaká oblast práva, na kterou se výuka v Plzni obzvlášť specializuje?

To, co musí student během studia zvládnout, je tak široká oblast, že se neukazuje jako rozumné, s výjimkou uvedených volitelných předmětů, orientovat výuku preferenčně na nějakou oblast. To by vedlo zákonitě k oslabení poznání v jiných oblastech. A nakonec tu skutečnou a kvalitní specializaci získá člověk nutně až po absolvování studia, v samotné praxi, jejíž segment si vybere.

Kromě pětiletého studia práva nabízíte také studijní specializaci veřejná správa. Pro koho je toto studium určeno?

Jde o studium, které je blízké právu. Řada jeho součástí se se studiem práva ostatně překrývá. Přesto má samozřejmě svá výrazná specifika. Určeno je, jak ostatně z jeho názvu vyplývá, pro studenty, kteří se rozhodnou působit ve veřejné správě. To znamená, že má význam zejména pro studenty, kteří hodlají pracovat v orgánech státní správy, jakými jsou ministerstva, nebo v lokální samosprávě, ať již na úrovni krajů nebo na nižší úrovni. Jsme velmi hrdi na to, že toto studium můžeme poskytovat nejen v tříletém bakalářském studiu, jehož absolventi získají titul bakalář, ale navíc též v dalším navazujícím dvouletém studiu, jehož úspěšní absolventi získají titul magistr.

Jaké ambice a plány má fakulta do budoucna?

Těch ambicí a plánů má fakulta jistě dlouhou řadu a jejich realizace už nebude záviset zdaleka pouze na mě. Ale lze-li odpověď shrnout v několika slovech, půjde o to udržet, popřípadě dále upevnit postavení fakulty, která „produkuje“ absolventy stejně kvalitní, ne-li kvalitnější než ostatní fakulty a která tak poskytuje naší společnosti pro různé právnické profese uznávané, ba i špičkové odborníky, které tato společnost potřebuje a kterým je v důsledku toho ochotna a schopna poskytovat též adekvátní ocenění.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button