Cizí jazyk se v australské škole nenaučíte

V České republice si zpravidla ani neuvědomujeme, jakou výhodu nám poskytuje náš mateřský jazyk pro výuku těch cizích. Díky tomu, že s češtinou se za hranicemi prakticky nikde nedomluvíme, je zde velký tlak na školní výuku cizích jazyků. To v takové Austrálii se cizí jazyk v běžné škole pravděpodobně nenaučíte, jak ve svém příspěvku vysvětluje Zuzana Tascas, Češka dlouhodobě pobývající v Austrálii.

Cizí jazyk v Austrálii, ve státě Viktorie, se pravděpodobně nenaučíte ve škole. Buď máte štěstí a žijete v oblasti, kde se váš rodný jazyk nebo jazyk, který chcete studovat, vyučuje v rámci Viktoriánské školy jazyků (Victorian School of Languages VSL), nebo si musíte najít soukromého učitele. Australský školní systém bohužel není ve výuce jazyků příliš důsledný a hned z několika důvodů nemusí vyhovovat vašim potřebám. Pokud vůbec cizí jazyk škola nabízí, často se během studia mění. Nemá návaznost při přechodu ze základní na střední školu, výběr jazyků neodpovídá vaší prioritě, místo toho škola nabízí jazyky, které nejsou tolik žádané (např. indonézština) nebo je hodinová dotace natolik nízká, že se v jazyce naučíte jen úplné základy.

Začalo to italštinou a japonštinou

Viktoriánská škola jazyků je vládní škola s bohatou historií zavazující se zpřístupnit jazykový program pro studenty od 1. do 12. třídy, kteří nemají přístup ke studiu cizích jazyků v hlavním učebním programu přímo na svých školách. Jazyk se pak vyučuje prezenčně ve třídách na různých školách napříč celým státem nebo je možnost dálkového studia, pokud zájemce bydlí více než 100 kilometrů od nejbližšího jazykového centra.

Škola má hlavní zkušenosti s výukou jazyků pro komunitu. Začala v roce 1935, kdy zahájila sobotní kurzy na dívčí střední škole MacRoberston pro žáky, kteří se chtěli učit moderním jazykům. První nabízené kurzy byly v italštině a japonštině. To se ukázalo jako úspěšný model, později přijatý dalšími australskými státy. Sobotní škola moderních jazyků, jak bylo známo dříve, byla schopna zajistit jazykové požadavky australské multikulturní společnosti a postupně se rozšiřovala, protože reagovala na jazykové potřeby státu Viktorie v městských a venkovských oblastech.

V sobotu do školy

Výukový blok ve většině škol probíhá v sobotu dopoledne a během 3 vyučovacích hodin se žáci mají za úkol zdokonalit ve všech oblastech jazyka – mluvení, čtení, psaní a poslech a v neposlední řadě se též seznámit s historií a kulturním dědictvím dané země. Pouze výjimečně je výuka zařazena ve večerních hodinách během týdne. Momentálně Viktoriánská jazyková škola nabízí v celé Viktorii přes 40 jazyků a učí až 13000 studentů ve třídách a 1400 dálkovým studiem. Studenti se skládají ze tří školních sektorů (základní škola 1.-6. třída, střední škola7.-12. třída, maturitní ročník VCE 11.-12. třída střední školy) a mezi nimi též vítají mezinárodní studenty a menší počet dospělých.

Většinu jazyků lze studovat od základní úrovně až po maturitní stupeň a jazyková škola je jediným přípravným místem, které může dovést své studenty až k této závěrečné zkoušce, pokud se pro ni rozhodnou. Jelikož je ale pro studenty australské střední školy poslední rok náročný, je možné začít s přípravným kurzem na maturitu už v 10. třídě a zkoušku skládat v 11. ročníku střední školy.

Obecně jazyková škola poskytuje třídy pro studenty školního věku na stejné úrovni, v jaké jsou v běžné škole. Pokud je počet žáků menší, je třeba uspořádat některé víceúrovňové třídy, zejména v menších jazycích nebo menších městech. VSL vyvinula studijní materiály, které vyhovují těmto vzdělávacím potřebám a nabízí též učitelům profesní rozvoj. Většina jazykových center má k dispozici materiály, které pravidelně obnovují a modernizují, dále jsou to kopírovatelné knihy nebo materiály, které pomáhají s metodikou výuky daného jazyka.

Podle vládních pravidel

Jazyková škola má status školy a nejde o jazykovou školu v českém slova smyslu. Podléhá vládním pravidlům a plní cíle stanovené vládou. Ve svých osnovách obsahují a obsahem odpovídají těm kurzům, které jsou nabízeny v denních jazykových školách.

Školská rada se schází každý měsíc a poskytuje široké vedení jednotlivým školám. Celkové personální zajištění včetně kurikula a administrativní služby jsou koordinovány z ústředí jazykového centra, kde se nachází hlavní ředitel i jeho sekretář. Vrcholová administrativa zahrnuje vedoucí třídy a oblastní manažery (vedoucí učitelé). Sekce distančního vzdělávání je obsazena učiteli na plný úvazek a některými zaměstnanci na částečný úvazek a sídlí též v ústředí jazykového centra. Velkým bonusem Viktoriánské jazykové školy je, že studenti zaplatí celoroční poplatek ve výši zhruba jedné lekce se soukromým učitelem (80 dolarů pro žáky 1.-10. třídy a 95 dolarů pro žáky v maturitních ročnících 11-12).

Čeština? Bohužel bez zájmu

V Melbourne byl rok 2005 posledním, kdy měli studenti ze státu Viktorie možnost odmaturovat z českého jazyka. Vzhledem k tomu, že Melbourne bylo tehdy jediné místo v Austrálii, kde se děti k maturitám hlásily, nebyla naplněná roční kvóta 15 maturujících studentů (tenkrát ještě nebyly třídy sloučeny a každý vzdělávací sektor musel naplnit celou třídu), a možnost odmaturovat tak byla zrušena pro nedostatečný počet zájemců. Dnes se již počet všech dětí snížil na 12 žáků ve třídě, na které připadá jeden placený učitel. Stále je to ale velký závazek pro rodiče i děti, aby se každoročně ke studiu na škole přihlásili, splňovali alespoň 80 % docházky z celého školního roku a pravidelně plnily zadané úkoly.

Navštívila jsem paní Magdu, vyučující polského jazyka v North Geelong Secondary College, která mi o výuce na jejich škole prozradila více. Polská jazyková třída má letos dohromady 12 studentů různého věku a jedná se o nejmenší počet žáků v celé její historii. Jsou mezi nimi prvňáci až po maturující ročník a vzhledem k malému počtu studentů je to tak v pořádku. Paní Magdě to ale v pořádku nepřipadalo, a proto se již před lety (v roce 2015 bylo dětí kolem 18) rozhodla učit jako dobrovolník. V Polsku vystudovala historii pro střední školy a vzala si na starosti skupinku středoškoláků včetně maturitních ročníků. Paní ředitelka Jolanta je též původem Polka a v Austrálii vystudovala učitelství pro základní školy. Může se tak plně věnovat mladším dětem. Paní Magda je velmi spokojená hlavně proto, že je výuka mnohem intenzivnější a ne až tolik složitá na přípravu. Polština bohužel patří k jazykům, které mají k dispozici pouze nekvalitní nebo zastaralé materiály, a proto si obě vyučující připravují vlastní podklady s tím, že probraná témata a gramatiku musí přizpůsobit stanoveným školním osnovám.

Mezi jejími studenty jsou letos i dva maturanti a část sobotní výuky věnuje speciálně na jejich přípravu. Velkou motivací a hnacím motorem jsou pro ni především její vlastní děti, které mluví plynně polsky a pod jejím vedením maturitním kurzem úspěšně samy prošly. Proto se snaží i ostatním dětem předávat svoje zkušenosti a lásku k rodnému jazyku.

Výuka na Viktoriánské jazykové škole má v Austrálii jistě své opodstatnění a pomáhá tak udržet jazykové a kulturní bohatství mnoha národů. Začíná být ale běžným zvykem, že rodiče své děti do školy neposílají a dětí ve škole ubývá. Vzniklé jednotřídky jsou velmi nepraktické, a proto systém vyžaduje více dobrovolníků, aby se udržela kvalita výuky.  Je velmi důležité, aby největší impulz vycházel právě z rodin, kde zájem o jazyk a jejich jinou kulturu vzniká. Byla by škoda, kdyby Austrálie ztratila svůj důležitý atribut, kterým je právě multikulturní prostředí a společnost.

Zuzana Tascas

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button