Pomoc potřebným i cenná praxe. Studenti olomoucké právnické fakulty tráví část studia právním poradenstvím

Na Palackého univerzitě v Olomouci radí studenti s právními záležitostmi bezplatně lidem, kteří si služby placeného advokáta nemohou dovolit. Zároveň získávají cenné zkušenosti pro svou budoucí praxi. O fungování studentské právní poradny jsme se bavili s jednou z jejích garantek Lucií Madleňákovou.

Kdy vznikl nápad na otevření studentské právní poradny a kdo za ním stál? 

Poradenské vzdělávání má na Právnické fakultě Univerzity Palackého v  Olomouci dlouhou historii. Na počátku stála několikaletá spolupráce s americkou univerzitou Maurice A. Deane School of Law, Hofstra University v  New Hempstead (stát New York). Studentská právní poradna (SPP) vznikla v roce 1996 a byla tak vůbec první právní klinikou ve střední Evropě. Její činnost však byla utlumena a následně znovu obnovena v roce 2002. V roce 2006 pak bylo fungování významně inovováno díky projektu Rozvoj praktických forem výuky na PF UP. S českým klinickým právním vzděláváním jsou neodlučně spjatá  dvě jména. Maxim Tomoszek, který stál v čele Centra pro klinické právní vzdělávání Právnické fakulty Univerzity Palackého od jeho založení v květnu roku 2008 až do roku 2016, kdy jej v této pozici vystřídala Veronika Tomoszková

Jak poradna prakticky funguje, kdy má otevřeno?

SPP má otevřeno vždy několik týdnů na začátku každého semestru, tedy v březnu, dubnu, říjnu a listopadu. Nové klienty přijímáme od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 16.30 hodin, dokud nenaplníme kapacitu poradny. Na každého klienta máme při jeho přijímání vyhrazeno 90 minut. S přijatými a přidělenými klienty pak student už komunikuje osobně, telefonicky nebo e-mailem, k dispozici je jim v pracovní dny, na e-mailu pak i o víkendech. O svátcích, víkendech a prázdninách nové klienty nepřijímáme, na rozpracovaných případech ale pracujeme nepřetržitě.

Kolik studentů je zapojeno do fungování poradny? A mohou se zapojit všichni studenti, kteří mají o tuto aktivitu zájem?

Do SPP přijímáme studenty na základě výběrového řízení, přihlásit se tam mohou studenti od 3. ročníku výše. Vybíráme jich zhruba 26 až 40. Zdaleka tak nemůžeme přijmout  všechny, kteří o SPP projeví zájem. Podmínkou přijetí je kromě úspěchu ve výběrovém řízení také účast na výjezdním workshopu. 

Jste v Česku jediným projektem svého druhu? 

Jediní nejsme, nicméně jsme v České republice jsme první, fungujeme nejdéle, a věříme, že i nejlépe. Za roky fungování máme po výukové stránce propracovaný vnitřní metodický systém, jelikož se stále jedná o povinně volitelný předmět pro studenty právnické fakulty, za který získávají kredity. Stejně tak máme precizně propracovaný systém komunikace a práce s klienty. Jsme tak právem pyšní na to, že kolegové, kteří chtějí zavést obdobnou poradnu, se k nám chodí učit.

Do Studentské právní poradny jsou studenti přijímáni na základě výběrového řízení. Přihlásit se mohou studenti od 3. ročníku výše, příležitost dostane 26 až 40 z nich. Zdaleka tak nelze přijmout  všechny, kteří o SPP projeví zájem.

Jaké máte ohlasy z řad široké i odborné veřejnosti? 

Ohlasy jsou vesměs pozitivní, přestože se samozřejmě nemůžeme zavděčit všem. Klienti nám pravidelně za pomoc děkují, ať již osobně nebo třeba pošlou dopis, a hlavně nám dělají velmi pozitivní reklamu. Už několik let poptávka po našich službách výrazně převyšuje naše kapacity. Svědčí o tom i to, že kapacitu poradny většinou zaplníme do 4 až 5 týdnů od začátku semestru.

S jakými právními tématy se na vás klienti nejčastěji obracejí? A mění se složení těchto případů v průběhu let, nebo se víceméně jedná o podobná témata?

Dlouhodobě se naprostá většina právních případů týká občanského práva, neboť se jedná o oblast, která zahrnuje široké spektrum životních situací. Např. dědictví, rozvod, převod majetku z rodičů na děti, závěti, exekuce apod. Velký zájem je i o správní sekci – různé sousedské spory, přístupové cesty k pozemku… V průběhu let se témata výrazně nemění. V určitých fázích ale přicházejí případy, které reagují na specifické společenské jevy – například covid a s tím spojené dotazy a problémy.

Podle čeho si klienty vybíráte? 

Právní pomoc poskytujeme především lidem, kteří si nemohou dovolit placenou právní pomoc, tj. nemají dostatek finančních prostředků na zaplacení právní služby advokáta. Klientům, jimž to jejich finanční situace dovoluje, doporučujeme, aby využili profesionálních služeb advokáta, který může na rozdíl od Studentské právní poradny poskytnout také právní zastoupení a zpravidla nepotřebuje k poskytnutí svých služeb tolik času jako studenti ve Studentské právní poradně. Nepřijímáme také klienty, jimž právní pomoc už poskytuje jiný subjekt. Dále neposkytujeme právní zastoupení u soudů či jiných orgánů a nejednáme za klienta. Podmínkou poskytnutí našich služeb je, aby klient činil veškeré úkony ve své věci sám a svým vlastním jménem. Máme předem daná pravidla, za jakých okolností můžeme poskytnutí právní rady klientovi odmítnout, s nimiž klienta vždy předem seznamujeme. Ve většině případů, kdy klienta odmítneme, se jedná o nespolupráci klienta, například zcela přeruší komunikaci, nebo složitost případu. Na případu pracují studenti s maximální samostatností, a proto jsou některé problémy klientů nad jejich síly.

Jací klienti vašich služeb nejvíce využívají? 

Pro právní radu do SPP přicházejí hlavně jednotlivci, tedy fyzické osoby, a častěji jsou to ženy. V roce 2020 byly mezi klienty ženy zastoupeny v 56 %, muži pak v 37 %. Jakousi oddělenou kategorií jsou skupiny, kdy jde nejčastěji o manželské nebo partnerské páry či příbuzné. V roce  2020 byli mezi klienty zastoupeni v 7 %. Právnické osoby se na nás obracejí výjimečně, což je nejspíše dáno i podmínkou  nemožnosti obrátit se na advokáta z finančních důvodů, kdy obchodní korporace většinou mají k ruce svého advokáta či právníka. Spolupracovat ale můžeme se začínajícími start-upy nebo některými spolky. Podíváme-li se z dlouhodobějšího hlediska na složení našich klientů, obracejí se na nás spíše ženy, velký zájem o naše služby mají také senioři, kteří řeší závěti a převedení majetku na děti. Velkou skupinu tvoří lidé, kteří chtějí poradit s rozvodem, dělením majetku a péčí o děti. Dalšími klienty jsou lidé v exekucích a insolvencích. Občas se na poradnu obrátí i studenti.

Kolik klientů ročně v poradně obsloužíte? 

Počet případů, se kterými se na nás klienti obracejí, se v jednotlivých semestrech pohybuje kolem 75 až 110. Studenti tedy vyřídí asi 150 až 200 případů za kalendářní rok. 

Kde se klienti o poradně dozvídají? Je to z vašeho pohledu již známá věc, že poradna existuje? 

Dozvídají se o nás od známých, z internetu, článků nebo z médií. Pravidelně dáváme informaci do Olomouckých listů. Rovněž spolupracujeme s Českým rozhlasem, kde má poradna před otevřením pro klienty také své „okénko“. Spolupracujeme i s různými neziskovými organizacemi, např. s Charitou, Maltézskou pomocí, Trendem vozíčkářů a jinými. Ti k nám mohou posílat svoje klienty. Dobré ohlasy máme také z Okresní správy sociálního zabezpečení či Úřadu práce. Můžeme říci, že v Olomouci a okolí se o nás obecně ví.

Jak se k vám klienti mohou přihlásit a jak pomoc studentské právní poradny funguje poté? 

Klienti se k nám na první pohovor objednávají telefonicky či e-mailem, úvodní pohovor s klientem už vedou samotní studenti. Na začátku klientovi vysvětlí, jak poradna funguje a co od ní mohou očekávat. Zjistí také, s jakým problémem klient přichází a zda jde o případ, kterému se poradna může věnovat. Následně od klienta získají kontaktní údaje a podrobné informace o případu. Veškeré informace zaznamenají do spisu a převezmou od klienta potřebné dokumenty. Spis poté odevzdají v  kanceláři SPP. Ten je následně přiřazen konkrétní dvojici studentů, kteří pracují pod dohledem supervizora. Poté, co je případ přidělen konkrétním studentům, ti telefonicky kontaktují klienta a dohodnou se s ním na dalším postupu a termínu případné další schůzky, a to v závislosti na typu a náročnosti případu. 

Co se děje potom?

Po celou dobu práce na případu na studenty dohlíží supervizoři. Se studenty diskutují o případu, sledují, zda jejich právní rozbor jde správnou cestou, upozorňují je na případné omyly nebo odborné zdroje, kde by studenti mohli hledat cestu k  řešení. Než studenti předají písemnou právní radu klientovi, musí ji vždy schválit supervizor. Předání právní rady klientovi probíhá osobně. Za výjimečných okolností a po domluvě mohou studenti právní radu zaslat poštou nebo elektronicky. Klient od SPP získá právní analýzu případu a nástin všech možných způsobů jeho řešení, včetně možných rizik. Volba řešení a jeho realizace je však už na klientovi. Studenti mohou dále na přání klienta vypracovat podklady pro podání, dopis nebo smlouvu, nemohou však za klienty jednat, jakékoliv kroky ve své věci tedy klient už dělá sám.

Jak často se na vás obracejí např. neziskové organizace?

Právnické osoby se na SPP obracejí výjimečně. S neziskovými organizacemi spolupracujeme spíše na individuální bázi, to znamená, že svoje klienty odkážou k nám. Rovněž jsme schopni v určitých otázkách vyškolit pracovníky neziskovek, nicméně to je pak ale otázka širšího úkolu fakulty, nejde o aktivitu SPP. Právnické osoby se na nás ale obracet mohou.

Na které instituce se klienti, kteří se z kapacitních či jiných důvodů nedostanou k vám, mohou obrátit, pokud potřebují bezplatné právní poradenství? 

Klienti se mohou obrátit na Charitu Olomouc, která nabízí bezplatné poradenství v dluhových záležitostech, dále sociální poradenství, osobní asistenci, krizovou pomoc a sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi. Na bázi dobrovolnické služby je postavena i Maltézská pomoc, Pro bono centrum je zprostředkovatelem bezplatných právních služeb. Zapojené neziskové organizace sem posílají na základě potřeb svých klientů požadavky a centrum pro ně vyhledá vhodného advokáta, který je ochotný a schopný bezplatně pomoci. Dají se nalézt i různé internetové poradny. Specialitou je bezplatné přidělení advokáta „ex offo“, které v určitých případech nabízí Česká advokátní komora. Podle mého názoru není systém bezplatného právního poradenství v ČR příliš propracovaný, a to jak na úrovni centralizace informací, tak na úrovni jeho centrální koordinace. 

Studentská právní poradna Univerzity Palackého v Olomouci

Studentská právní poradna vznikla jako praktická výuková aktivita, v jejímž rámci studenti právnické fakulty získávají potřebnou praxi pro výkon své budoucí profese pod vedením vyučujících a právníků z praxe. Poradna pomáhá lidem, kteří si z finančních důvodů nemohou dovolit za právní služby advokáta platit. SPP se zaměřuje na širokou škálu právních problémů, nejčastěji v oblasti občanského práva, rodinného práva, exekucí a insolvencí. Garantem kvality právnických služeb jsou supervizoři – odborníci v daném právním oboru, kteří vždy dohlížejí na vypracování konkrétní právní rady. 

Objednávat se ke konzultacím je možné telefonicky na čísle 585 637 616 nebo e-mailem na studentskapravniporadna@upol.cz vždy týden před otevřením poradny pro klienty. 

JUDr. Lucia Madleňáková, Ph.D.

Vedoucí Katedry klinického právního vzdělávání a rozvoje profesních dovedností, Odborná asistentka Katedry správního práva a finančního práva Univerzity Palackého

Specializuje se na správní právo, zejména na oblasti právní úpravy svobody vyznání a medicínské právo. Od roku 2006, kdy participovala na Evropském projektu na téma Zavádění praktických metod výuky do studia práva, se věnuje právním klinikám. V rámci tohoto projektu se Lucia podílela na založení Studentské právní poradny, stala se lektorkou Kurzu právnických dovedností, Úvodu do studia práva a také supervizorkou Administrativněprávní kliniky. Na výše zmíněný projekt navázala dalším, tentokrát s názvem Celoživotní vzdělávání v oblasti práva. Jako součást tohoto projektu založila na Právnické fakultě Univerzity Palackého program Street law (Právo pro každý den) jehož garantkou je dodnes. Lucia je také členkou Global Aliance for Justice Education (GAJE) a pravidelně se účastní jí pořádaných konferencí.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button